Статистически данниПрессъобщения

петък, 8 септември 2017 - 11:00

По предварителни данни през юли 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.6% над равнището от предходния месец. През юли 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава със 7.9%.

петък, 8 септември 2017 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през юли 2017 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.3% спрямо предходния месец.

петък, 8 септември 2017 - 11:00

По предварителни данни през юли 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, се увеличава с 0.2% в сравнение с юни 2017 година. През юли 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 4.2% спрямо съответния месец на 2016 година.

четвъртък, 7 септември 2017 - 16:20

Брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2017 г. се увеличава с 0.7% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 1.0%.

вторник, 5 септември 2017 - 11:00

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.6% на БВП през второто тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2016 г. по предварителни оценки.

вторник, 5 септември 2017 - 11:00

По предварителни данни през второто тримесечие на 2017 г. БВП на един зает се увеличава с 3.2% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

четвъртък, 31 август 2017 - 11:00

По предварителни данни в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 335 802 нефинансови предприятия, в които е произведена продукция в размер на 137 139 млн. лв., добавената стойност по факторни разходи възлиза на 48 566 млн. лв. и работят 1 966 554 заети лица.

четвъртък, 31 август 2017 - 11:00

В Националния статистически институт по предварителни данни годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили 54 лицензирани застрахователи, 9 пенсионноосигурителни дружества и 27 управлявани от тях пенсионни фонда, 249 специализирани инвестиционни предприятия и 9 926 сдружения и фондации.

четвъртък, 31 август 2017 - 11:00

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2016 г. възлизат на 23 491 млн. евро, което е с 1.4% повече в сравнение с 2015 година.

сряда, 30 август 2017 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през юли 2017 г. нараства с 1.3% в сравнение с предходния месец, а спрямо юли 2016 г. е отчетено увеличение с 4.7%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юли 2017 г. е с 2.4% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 5.3%. 

Страници