Статистически данниПрессъобщения

четвъртък, 12 април 2018 - 11:00

През февруари 2018 г. в страната са функционирали 1 883 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 54.9 хил., а на леглата - 110.7 хиляди. В сравнение с февруари 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.8%, а на леглата в тях - с 0.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2018 г., е 939.4 хил., или с 3.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през февруари 2018 г. достигат 50.2 млн. лв., или с 9.6% повече в сравнение с февруари 2017 година.

четвъртък, 12 април 2018 - 11:00

През периода януари - февруари 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 20.9% спрямо същия период на  2017 г. и е в размер на 2 240.9 млн. лв., a вносът нараства с 9.3% и е на стойност 3 483.4 млн. лева.

През периода януари - февруари 2018 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 8 020.5 млн. лв. и в сравнение със същия период на предходната година износът се увеличава с 2.9%, а общата стойност на внесените стоки е 9 620.9 млн. лв. и нараства с 11.1%.

четвъртък, 12 април 2018 - 11:00

През януари 2018 г. износът на България за ЕС се увеличава с 26.9% спрямо същия месец на 2017 г. и е в размер на 3 094.3 млн. лв., а вносът от ЕС нараства с 21.7% и е на стойност 3 226.3 млн. лева.

вторник, 10 април 2018 - 11:00

По предварителни данни през февруари 2018 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.5% в сравнение с януари 2018 година. През февруари 2018 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 1.0% спрямо съответния месец на 2017 година.

вторник, 10 април 2018 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през февруари 2018 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени запазва равнището на предходния месец.

вторник, 10 април 2018 - 11:00

По предварителни данни през февруари 2018 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 13.9% под равнището от предходния месец. През февруари 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 4.1%.

петък, 30 март 2018 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през февруари 2018 г. намалява с 0.6% в сравнение с предходния месец и нараства с 2.4% спрямо февруари 2017 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2018 г. намалява с 0.5% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 4.4%.

петък, 30 март 2018 - 11:00

През януари 2018 г. спрямо декември 2017 г. нараства производството на електроенергия с 0.5%. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 4.1%, безоловен бензин - с 1.2%, и дизелово гориво - с 9.2%. Производството на пропан-бутанови смеси няма изменение.

През януари 2018 г. спрямо декември 2017 г. нарастват доставките на безоловен бензин - с 3.1%, природен газ - със 7.1%, и електроенергия - с 9.2%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 4.9%, пропан-бутанови смеси - с 21.4%, и дизелово гориво - с 25.3%.

четвъртък, 29 март 2018 - 11:00

През март 2018 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.7 пункта спрямо февруари. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството и търговията на дребно, докато в промишлеността запазва равнището си от предходния месец. Единствено в сектора на услугите показателят се понижава.

Страници