Статистически данниПрессъобщения

сряда, 7 ноември 2018 - 11:00

През октомври 2018 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с 3.2 пункта в сравнение с юли, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата.

сряда, 7 ноември 2018 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2018 г. е 454, а новопостроените жилища в тях са 1 944. Спрямо третото тримесечие на 2017 г. сградите са с 51 по-малко, или с 10.1%, а жилищата в тях намаляват със 73, или с 3.6%.

петък, 2 ноември 2018 - 11:00

През третото тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 659 жилищни сгради с 9 419 жилища, на 37 административни сгради/офиси и на 1 207 други сгради. Започнал е строежът на 1 038 жилищни сгради с 5 921 жилища в тях, на 29 административни сгради/офиси и на 638 други сгради.

сряда, 31 октомври 2018 - 11:00

През 2017 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 760.2 млн. лв., което е с 3.5% повече в сравнение с предходната година.

вторник, 30 октомври 2018 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през септември 2018 г. се покачва с 0.3% в сравнение с предходния месец и с 3.7% спрямо септември 2017 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2018 г. нараства с 0.3% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 3.1%. 

вторник, 30 октомври 2018 - 11:00

През август 2018 г. спрямо юли 2018 г. нараства производството на твърди горива - с 0.9%, дизелово гориво - с 2.4%, и електроенергия - с 4.8%. Същевременно намалява производството на безоловен бензин - с 13.0%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

През август 2018 г. спрямо юли 2018 г. нарастват доставките на твърди горива - с 0.3%, пропан-бутанови смеси - с 23.7%, безоловен бензин - с 8.9%, дизелово гориво - с 0.9%, и електроенергия - с 1.9%. Същевременно намаляват доставките на природен газ - с 5.4%. 

понеделник, 29 октомври 2018 - 11:00

През октомври 2018 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.9 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

понеделник, 29 октомври 2018 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2018 г. са 633.4 хил., или с 11.0% над регистрираните през септември 2017 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септември 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.5%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 34.9%, и пътуванията със служебна цел - 20.6%.

През септември 2018 г. посещенията на чужденци в България са 1 324.2 хил., или с 4.2% повече в сравнение със септември 2017 година. През септември 2018 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 46.6%, следвани от посещенията с други цели - 39.2%, и със служебна цел - 14.2%.

понеделник, 22 октомври 2018 - 17:00

През 2017 г. държавният дефицит и дълг на ЕС-28 намалява в сравнение с 2016 година. В ЕС-28 дефицитът към БВП бележи спад от 1.7% за 2016 г. на 1.0% за 2017 г., а държавният дълг - от 83.3% в края на 2016 г. на 81.6% в края на 2017 година.

понеделник, 22 октомври 2018 - 11:00

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2017 г. институционален сектор „Държавно управление” отчита бюджетен излишък от 1 145 млн. лв., или 1.1% от БВП на България.

Дългът на България за 2017 г. е в размер на 25 908 млн. лв., или 25.6% от БВП.

Страници