Статистически данниПрессъобщения

петък, 10 юли 2009 - 11:00

По предварителни данни през май 2009 г. произведената строителна продукция е с 10.4% под нивото на април 2009 година.

петък, 10 юли 2009 - 11:00

По предварителни данни през май 2009 г. промишленото производство е с 1.0% по-малко в сравнение с предходния месец, в сравнение със съответния месец на 2008 г. намалява с 22.1%. През май 2009 г. оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 1.6% в сравнение с предходния месец, спрямо май 2008 г. намалява с 24%.

петък, 3 юли 2009 - 11:00

През 2008 г. жилищният фонд в страната се състои от 2 134 хил. сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2007 година. Общо в България са регистрирани 3 767 хил. жилища, като 63.5% от тях се намират в градовете, а 36.5% - в селата.

вторник, 30 юни 2009 - 11:00

Насърчаването на предприемачеството е ключов елемент в Лисабонската стратегия, чиито основни цели са постигане на устойчив икономически растеж и разкриване на повече работни места. За осъществяване на тези цели, показателите за раждане, смърт и оцеляване на предприятията от изследването "Бизнес демография", са включени в списъка на структурните показатели, осигуряващи информация за промените в съвкупността на предприятията.

понеделник, 29 юни 2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през май 2009 г. е с 0.3% над равнището на април 2009 г., а в сравнение със съответния месец на 2008 година намалява с 3.2%. Общият индекс на цени на производител е с 0.7% над равнището на предходния месец, спрямо съответния месец на предходната година намалява с 6.7%.

петък, 26 юни 2009 - 11:00

През май 2009 г. пътуванията на български граждани в чужбина са 493 228 или с 6.4% по-малко в сравнение с май 2008 година. Посещенията на чужденци в България през май 2009 г. са 558 295 и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 10.1%.

петък, 26 юни 2009 - 11:00

През юни 2009 г. бизнес анкетите на НСИ отчитат спад в равнището на общия показател на бизнес климата с 1.1 пункта в сравнение с май. Показателят "бизнес климат" регистрира влошаване във всички наблюдавани отрасли, с изключение на сектора на услугите.

четвъртък, 25 юни 2009 - 11:00

В края на 2008 г. здравната мрежа в страната разполага с 55 490 легла във всички видове заведения, от които 49 507 са леглата в болниците и диспансерите, 961 са тези в извънболничните заведения, 740 са санаториални легла. Легловият фонд на други лечебни и здравни заведения е 4 282 легла, като от тях 3 864 са легла в домовете за медико-социални грижи за деца и 418 са леглата в хосписите.

понеделник, 22 юни 2009 - 11:00

През май 2009 г. превозените товари от железопътния транспорт са със 7.1% по-малко в сравнение с предходния месец, докато превозените пътници са със 7.8% повече.

Страници