Статистически данниПрессъобщения

четвъртък, 10 юни 2010 - 11:00

През април 2010 г. оборотът в търговския сектор по предварителни данни намалява с 15.5% в сравнение със същия месец на предходната година.

четвъртък, 10 юни 2010 - 11:00

По предварителни данни на НСИ, произведената строителна продукция през април 2010 г. намалява с 22.7% в сравнение със съответния месец на предходната година. При сградното строителство е регистриран спад на произведената продукция с 32.3%, докато при гражданското строителство има намаление от 3.7%.

четвъртък, 10 юни 2010 - 11:00

По предварителни данни през април 2010 г. индексът на промишленото производство нараства с 0.2% в сравнение с април 2009 г., в сравнение с предходния месец е отчетен спад с 6.4%. Оборотът на предприятията от промишлеността нараства с 9.7% в сравнение със съответния месец на 2009 г., спрямо предходния месец е регистрирано намаление с 1.9%.

сряда, 9 юни 2010 - 11:00

През първо тримесечие на 2010 година БВП възлиза на 14 050 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в Евро БВП е съответно 7 183.6 млн., като на човек се падат 952 Евро. В реално изражение БВП показва спад спрямо първо тримесечие на 2009 г. с 3.6%.

сряда, 9 юни 2010 - 11:00

По предварителни данни през първо тримесечие на 2010 година БВП на един зает се увеличава с 4% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

петък, 4 юни 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт, броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2010 г. е 512 и спрямо съответното тримесечие на 2009 г. намаляват с 19.0%. Новопостроените жилища в тях намаляват с 26.9% и техният брой достига 3 201.

понеделник, 31 май 2010 - 11:00

По предварителни данни, през I-то тримесечие на 2010 г. като цяло се наблюдава спад при товарните превози в транспорта в сравнение със съответния период на 2009 г. Превозените товари намаляват с 15.6%, а извършената работа измерена в тонкилометри с 21.5%. Спрямо предходното тримесечие също е регистриранo намаление както за превозените товари, така и за извършената работа, съответно с 26.6 и 46.9%. Превозените пътници през първо тримесечие на 2010 г. са с 3.8% по-малко в сравнение с четвърто тримесечие на 2009 година. Спрямо съответното тримесечие на предходната година също е регистриранo намаление от 1.4%. Извършената работа, измерена в пътниккилометри се увеличава спрямо първо тримесечие на 2009 г. с 4.5%, докато в сравнение с предходните три месеца отбелязва спад от 4.6%.

понеделник, 31 май 2010 - 11:00

По предварителни данни, през първото тримесечие на 2010 г. 853.7 хил. български граждани са пътували в страната или в чужбина.
Едно лице на 15 и повече навършени години е похарчило средно 123 лева по време на своето лично пътуване в страната, и 702 лева за пътуване в чужбина.

петък, 28 май 2010 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през април 2010 г. е с 1.9% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар нарастват с 5.6%. Общият индекс на цени на производител се увеличава с 2.1% спрямо предходния месец, а спрямо април 2009 е отчетено увеличение с 8.1%.

петък, 28 май 2010 - 11:00

През май 2010 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.4 пункта спрямо април поради влошаване на бизнес климата в търговията на дребно с 5.3 пункта. В останалите отрасли, наблюдавани с бизнес анкетите на НСИ, се регистрира леко подобрение.

Страници