Статистически данниПрессъобщения

петък, 11 май 2018 - 11:00

През периода януари - март 2018 г. износът на България за трети страни намалява със 17.4% спрямо същия период на  2017 г. и е в размер на 3 504.9 млн. лв., a вносът намалява с 4.0% и е на стойност 4 955.2 млн. лева.

През периода януари - март 2018 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за       12 464.7 млн. лв. и в сравнение със същия период на предходната година износът се увеличава с 2.4%, а общата стойност на внесените стоки е 14 756.3 млн. лв. и нараства с 5.7%.

петък, 11 май 2018 - 11:00

През периода януари - февруари 2018 г. износът на България за ЕС се увеличава с 16.5% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 5 780.2 млн. лв., а вносът от ЕС нараства с 12.3% и е на стойност 6 145.1 млн. лева.

През февруари 2018 г. износът за ЕС се увеличава с 6.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 685.9 млн. лв., а вносът нараства с 3.5% и е на стойност 2 918.8 млн. лева.

сряда, 9 май 2018 - 11:00

През април 2018 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 1.8 пункта спрямо нивото си от януари. Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 1.0 и 4.1 пункта.

сряда, 9 май 2018 - 11:00

По предварителни данни през март 2018 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 2.3% в сравнение с февруари 2018 година. През март 2018 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 1.7% спрямо съответния месец на 2017 година.

сряда, 9 май 2018 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през март 2018 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.1% спрямо предходния месец.

сряда, 9 май 2018 - 11:00

По предварителни данни през март 2018 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.7% под равнището от предходния месец. През март 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 1.5%.

четвъртък, 3 май 2018 - 11:00

През първото тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 162 жилищни сгради с 6 247 жилища, на 26 административни сгради/офиси и на 1 026 други сгради. Започнал е строежът на 723 жилищни сгради с 4 157 жилища в тях, на 18 административни сгради/офиси и на 467 други сгради.

понеделник, 30 април 2018 - 11:00

През април 2018 г. общият показател на бизнес климата нараства с 2.8 пункта в сравнение с предходния месец, като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

понеделник, 30 април 2018 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през март 2018 г. остава непроменен в сравнение с предходния месец и нараства с 3.0% спрямо март 2017 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2018 г. нараства с 0.1% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 4.8%.

понеделник, 30 април 2018 - 11:00

През февруари 2018 г. спрямо януари 2018 г. намалява производството на твърди горива - с 21.8%, безоловен бензин - с 19.4%, дизелово гориво - с 31.3%, и електроенергия - с 6.1%. Производството на пропан-бутанови смеси няма изменение.

През февруари 2018 г. спрямо януари 2018 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 6.1%, безоловен бензин - с 9.1%, и дизелово гориво - с 18.5%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 20.2%, природен газ - с 9.5%, и електроенергия - с 11.7%.

Страници