Годишна отчетност за 2013 година

Годишна отчетност 2013 - график на дежурствата в събота и неделя

 

Уважаеми дами и господа,

През 2014 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).

За да получите съответните указания и инструкции за попълването на годишния отчет за дейността моля да кликнете върху съответната група, в която попадате:

Ако Вие сте били икономически неактивно лице през отчетната 2013 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността. Необходимо е да попълните Декларация за неактивност през 2013 година (Приложение 12).

Всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2013 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си през 2013 г. или декларация за неактивност, съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета (декларацията за неактивност) единствено в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“) или в съответното ТСБ на хартия.

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите както от методолозите в ЦУ, така и от експерти от Териториалните статистически бюра.