Декларация за неактивност през 2013 година

Уважаеми дами и господа,

Декларацията за неактивност се попълва от всички предприятия, които през отчетната 2013 година не са извършвали стопанска дейност и не са отчитали приходи и разходи съгласно счетоводното законодателство, на основание на чл. 20 от Закона за статистиката.

 

Представянето на декларацията в срок до 30 април 2014 г. е задължително съгласно Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2014 година.

 

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

 

Ако Вие сте били икономически неактивно лице през отчетната 2013 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността.

 

През 2014 година НСИ Ви дава възможност да представите декларацията си за неактивност през 2013 година по един от следните начини:

Чрез формуляри на хартиен носител повече
Чрез подаване по електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” повече
Чрез изпращане на адрес (e-mail) на съответното Териториално статистическо бюро e-mail

ВАЖНО! Декларация за неактивност през 2013 г. се подава в Информационна система “Бизнес статистика”, на е-mail   или на хартия в съответното Териториално статистическо бюро.

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони в ЦУ или от ТСБ:

 

Име

Електронна поща

Телефон

За въпроси по технически проблеми по задействането и експлоатацията на системата

Цанка Лазарова

Лидия Кръстева
 
Ирина Билковска
 
Емилия Димитрова
 
Цветелина Раковска
 
Даниела Димитрова

isbs_tech@nsi.bg

02/ 9857 118

02/ 9857 616
 
02/ 9857 582
 
02/ 9857 233
 
02/ 9857 509
 
02/ 9857 725

За въпроси по съдържанието и попълването на декларацията

Кармен Искрова

isbs_stat@nsi.bg

02/ 9857 160