Публикации

понеделник, 29 септември 2014 - 15:28
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Русе, предлагат на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация „Население и демографски процеси в област Русе през 2013 г.” (само на български език).
Изданието съдържа богата информация, свързана с демографските събития в област Русе през 2013 и последните десет години. Включени са данни за броя и структурата на населението по основни признаци; отразено е и неговото естествено и механично движение.
петък, 19 септември 2014 - 16:56

Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новото електронно издание на публикацията Книгоиздаване и печат 2013.

вторник, 9 септември 2014 - 14:03
Националният статистически институт представя на вниманието на своите потребители Каталог на статистическите издания 2015.
вторник, 26 август 2014 - 15:48
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2014.
Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България за периода 2009/2010 - 2013/2014 учебна година.
четвъртък, 24 юли 2014 - 15:18
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Пътнотранспортни произшествия в Република България 2013, съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.
Публикацията съдържа таблици с годишна информация за регистрираните пътнотранспортни произшествия, убитите и ранените лица в страната през 2013 г., разпределени по:
- области и общини;
четвъртък, 24 юли 2014 - 15:15
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Бюджети на домакинствата в Република България 2013.
вторник, 22 юли 2014 - 16:26
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2002 - 2013 година.
сряда, 9 юли 2014 - 16:22
Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2012 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2012 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2008 - 2012 година.
Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Емисии на вредни вещества в атмосферата
петък, 4 юли 2014 - 15:32
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация  Заетост и безработица - годишни данни 2013.
Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
 
Изданието съдържа:

Страници