Икономически дейности

Динамичен ред: Labour_4.2.1.1.xls

Наети лица по трудово и служебно правоотношение, средна брутна и нетна часова заплата и средна брутна часова заплата за извънреден труд през октомври 2010 г. по пол и икономически дейности - общо на пълно и непълно работно време
Икономически дейности (КИД-2008) Наети лица Брутна часова заплата Коефи-циент на вариация Медиана Нетна часова заплата Брутна часова заплата за извънреден труд
Брой Левове % Левове Левове Левове
Мъже и жени
Общо 2 272 509 3.81 0.19 2.68 3.03 5.69
Добивна промишленост 24 268 5.78 1.13 5.07 4.58 10.86
Преработваща промишленост 524 606 3.25 0.30 2.42 2.57 5.28
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива 31 764 7.65 0.96 6.69 6.11 9.85
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 35 536 3.47 0.71 3.09 2.74 5.67
Строителство 158 352 3.60 0.68 3.15 2.84 6.32
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 422 584 3.15 0.50 2.27 2.49 5.41
Транспорт, складиране и пощи 142 021 4.09 0.81 3.01 3.26 6.18
Хотелиерство и ресторантьорство 114 313 2.42 0.59 2.02 1.91 4.49
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 63 631 8.00 1.12 5.52 6.48 9.25
Финансови и застрахователни дейности 58 445 7.23 0.98 5.44 5.81 11.56
Операции с недвижими имоти 24 993 3.76 2.85 2.51 3.00 3.89
Професионални дейности и научни изследвания 72 304 4.91 1.29 3.11 3.94 11.56
Административни и спомагателни дейности 114 289 2.56 0.90 1.78 2.03 2.82
Държавно управление 116 947 4.76 0.64 3.85 3.79 6.65
Образование 167 542 3.99 0.40 3.80 3.16 5.10
Хуманно здравеопазване и социална работа 134 233 4.00 0.78 3.22 3.17 5.12
Култура, спорт, развлечения 31 434 3.28 1.54 2.59 2.61 2.64
Други дейности 35 249 2.92 1.41 2.08 2.30 4.62
Мъже
Общо 1 097 738 4.09 0.29 2.81 3.26 6.25
Добивна промишленост 19 683 5.96 1.24 5.40 4.73 10.98
Преработваща промишленост 258 485 3.67 0.43 2.76 2.91 5.99
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива 24 454 7.90 1.14 6.86 6.32 9.81
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 23 635 3.55 0.88 3.22 2.81 5.76
Строителство 132 207 3.58 0.75 3.15 2.83 6.13
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 191 770 3.42 0.78 2.39 2.71 6.14
Транспорт, складиране и пощи 101 250 4.21 1.02 2.99 3.36 6.28
Хотелиерство и ресторантьорство 38 360 2.60 1.07 2.05 2.05 4.45
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 36 068 8.45 1.53 5.77 6.87 9.38
Финансови и застрахователни дейности 18 375 8.66 1.88 6.39 7.01 11.90
Операции с недвижими имоти 12 291 3.87 3.68 2.56 3.09 (3.26)
Професионални дейности и научни изследвания 29 478 5.41 2.05 3.15 4.36 9.08
Административни и спомагателни дейности 80 547 2.49 1.13 1.77 1.97 2.82
Държавно управление 39 712 5.18 1.16 4.15 4.13 5.75
Образование 34 533 4.41 1.07 3.78 3.50 3.84
Хуманно здравеопазване и социална работа 28 977 5.06 1.66 3.66 4.03 6.64
Култура, спорт, развлечения 14 757 3.64 2.60 2.68 2.91 2.80
Други дейности 13 158 3.02 2.24 2.16 2.39 (4.60)
Жени
Общо 1 174 770 3.55 0.25 2.58 2.81 4.89
Добивна промишленост 4 585 4.99 2.63 4.04 3.96 10.14
Преработваща промишленост 266 121 2.84 0.38 2.21 2.24 4.51
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива 7 310 6.79 1.65 6.08 5.40 10.27
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 11 901 3.29 1.21 2.88 2.60 4.91
Строителство 26 145 3.70 1.66 2.86 2.93 8.74
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 230 814 2.91 0.61 2.20 2.30 4.86
Транспорт, складиране и пощи 40 771 3.78 1.21 3.02 3.01 5.80
Хотелиерство и ресторантьорство 75 953 2.33 0.68 2.02 1.84 4.54
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 27 563 7.41 1.62 5.32 5.98 8.75
Финансови и застрахователни дейности 40 070 6.60 1.07 5.16 5.28 11.46
Операции с недвижими имоти 12 701 3.65 4.36 2.50 2.91 /
Професионални дейности и научни изследвания 42 826 4.57 1.60 3.10 3.65 14.23
Административни и спомагателни дейности 33 742 2.75 1.46 1.79 2.17 2.90
Държавно управление 77 235 4.55 0.75 3.70 3.62 7.95
Образование 133 009 3.88 0.40 3.80 3.07 5.75
Хуманно здравеопазване и социална работа 105 256 3.72 0.82 3.11 2.95 4.58
Култура, спорт, развлечения 16 677 2.97 1.36 2.50 2.35 2.55
Други дейности 22 091 2.85 1.80 2.05 2.25 /

Пояснителни бележки:
1.Обхват по икономически дейности: не се включват отраслите от аграрния сектор  - Селско, горско и рибно стопанство.
2. Обхват според размера на предприятията: предприятия с 1 и повече наети лица
3. Обхват на наетите лица: наети лица по трудово или служебно правоотношение, които са получили трудово възнаграждение през октомври 2010 г.
4. Коефициентът на вариация (относителната стандартна грешка) се отнася за оценката на общата сума на брутните заплати.
5. Съкращения и символи:
ДТВ - допълнително трудово възнаграждение
( )  - получените стойности са относително представителни
/  - получените стойности не са представителни
0  - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
16.01.2013