Наблюдение на разходите за труд – национално ниво, през 4 години


Динамичен ред: Labour_4.1.xls
НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ И СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ 2012 Г . ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И РЕЖИМ НА ЗАЕТОСТ
Икономически дейности* Пълно и непълно работно време* Пълно работно време Непълно работно време*
Наети лица Средна годишна заплата Наети лица Средна годишна заплата Наети лица Средна годишна заплата
Брой Левове Брой Левове Брой Левове
Общо 2 190 380 8 514 2 010 489 9 019 179 891 2 870
Добивна промишленост 24 649 14 793 24 414 14 902 235 3 535
Преработваща промишленост 493 037 7 270 470 579 7 501 22 458 2 424
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 31 784 18 456 31 403 18 593 381 7 137
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 35 161 8 034 34 438 8 119 723 3 988
Строителство 136 439 7 423 125 746 7 826 10 693 2 682
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 385 558 7 295 339 033 7 923 46 525 2 715
Транспорт, складиране и съобщения 138 451 8 602 128 128 9 067 10 323 2 832
Хотелиерство и ресторантьорство 120 006 5 129 99 849 5 691 20 157 2 342
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 67 125 20 091 64 166 20 795 2 959 4 828
Финансови и застрахователни дейности 55 681 16 852 52 031 17 603 3 650 6 141
Операции с недвижими имоти 24 795 8 347 21 736 9 095 3 059 3 031
Професионални дейности и научни изследвания 71 659 11 878 64 721 12 760 6 938 3 643
Административни и спомагателни дейности 120 838 5 354 103 608 5 873 17 230 2 231
Държавно управление 113 691 10 563 109 905 10 827 3 786 2 909
Образование 164 789 8 451 157 212 8 710 7 577 3 075
Хуманно здравеопазване и социална работа 137 177 8 560 124 652 8 995 12 525 4 237
Култура,спорт и развлечения 31 955 7 296 28 976 7 805 2 979 2 349
Други дейности 37 585 5 498 29 892 6 244 7 693 2 600

* Наетите на непълно работно време не са преизчислени към пълна заетост
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2012 Г. ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
Проценти
Елементи на разходите за труд Общо Икономически дейности
Добивна промишленост Преработваща промишленост Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване Строител-
ство
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Общо 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Разходи за работна заплата 81.42 71.84 81.21 70.44 78.81 83.76 84.40
от тях: Основна заплата за действително отработено време 58.30 37.74 60.02 40.86 55.06 65.83 67.66
Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии) 7.09 12.44 5.88 7.19 4.90 5.71 5.68
Възнаграждение за платен отпуск 6.90 7.30 6.44 7.89 6.91 5.76 5.48
Допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг закон или нормативен акт 9.14 14.35 8.87 14.50 11.93 6.46 5.58
Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателите 14.64 18.36 14.76 16.26 14.46 14.34 14.07
от тях: Разходи за задължително обществено осигуряване 14.47 17.22 14.60 15.05 14.43 14.31 14.00
Разходи за допълнително доброволно осигуряване 0.16 1.14 0.15 1.21 0.02 0.03 0.06
Обезщетения платими от работодателя 1.44 2.00 1.55 1.66 1.91 1.33 0.89
Социални разходи и надбавки 2.07 4.44 1.93 10.23 4.59 0.53 0.54
Данък върху социалните разходи 0.04 0.04 0.06 0.11 0.05 0.00 0.01
Разходи за обучение на персонала 0.13 0.25 0.09 0.24 0.07 0.02 0.08
Други разходи 0.26 3.07 0.41 1.06 0.12 0.02 0.02
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2012Г. ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
(Продължение)
Проценти
Елементи на разходите за труд Общо Икономически дейности
Транспорт, складиране и съобщения Хотелиерство и ресторантьор-
ство
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения Финансови и застрахователни дейности Операции с недвижими имоти Професионални дейности и научни изследвания
Общо 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Разходи за работна заплата 81.42 75.73 83.02 85.69 83.59 84.55 85.65
от тях: Основна заплата за действително отработено време 58.30 49.70 71.77 63.37 60.62 68.48 66.05
Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии) 7.09 8.64 2.15 11.26 10.15 4.66 7.69
Възнаграждение за платен отпуск 6.90 6.52 4.49 5.99 6.51 5.48 5.85
Допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг закон или нормативен акт 9.14 10.86 4.61 5.08 6.30 5.92 6.07
Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателите 14.64 14.58 15.29 10.89 12.01 12.99 12.04
от тях: Разходи за задължително обществено осигуряване 14.47 14.33 15.25 10.80 11.65 12.96 11.95
Разходи за допълнително доброволно осигуряване 0.16 0.26 0.04 0.09 0.35 0.03 0.09
Обезщетения платими от работодателя 1.44 2.09 1.15 1.47 1.56 1.31 1.16
Социални разходи и надбавки 2.07 6.75 0.52 1.44 2.19 1.11 0.95
Данък върху социалните разходи 0.04 0.17 0.01 0.06 0.03 0.01 0.02
Разходи за обучение на персонала 0.13 0.17 0.00 0.27 0.60 0.01 0.13
Други разходи 0.26 0.51 0.00 0.18 0.03 0.01 0.05
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2012 Г. ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
(Продължение и край)
Проценти
Елементи на разходите за труд Общо Икономически дейности
Административни и спомагателни дейности Държавно управление Образование Хуманно здравеопазване и социална работа Култура, спорт и развлечения Други дейности
Общо 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Разходи за работна заплата 81.42 83.71 77.03 80.06 83.41 84.60 83.51
от тях: Основна заплата за действително отработено време 58.30 68.18 51.38 45.11 46.34 62.83 69.17
Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии) 7.09 4.00 7.34 7.61 9.12 7.38 2.98
Възнаграждение за платен отпуск 6.90 5.41 8.23 12.64 8.41 6.53 5.89
Допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг закон или нормативен акт 9.14 6.13 10.07 14.70 19.54 7.85 5.48
Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателите 14.64 14.23 19.44 16.48 14.52 13.49 14.88
от тях: Разходи за задължително обществено осигуряване 14.47 14.18 19.44 16.47 14.50 13.48 14.80
Разходи за допълнително доброволно осигуряване 0.16 0.05 0.00 0.01 0.02 0.01 0.08
Обезщетения платими от работодателя 1.44 0.91 1.93 1.67 1.27 1.08 0.75
Социални разходи и надбавки 2.07 1.09 1.42 1.48 0.68 0.78 0.82
Данък върху социалните разходи 0.04 0.01 0.03 0.03 0.01 0.02 0.02
Разходи за обучение на персонала 0.13 0.02 0.10 0.12 0.01 0.01 0.00
Други разходи 0.26 0.03 0.05 0.15 0.09 0.02 0.02
01.07.2014


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Структурна статистика на възнагражденията и разходите за труд - Наблюдение на разходите за труд – национално ниво
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на пазара на труда“

Лице за контакт

Тодор Давидков

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

TDavidkov@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 568

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване08 август 2014 г.
Дата на публикуване08 август 2014 г.
Дата на последно актуализиране10 април 2017 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Наблюдението на разходите за труд има за цел да осигури подробна и съпоставима на Европейско ниво информация за разпределението на разходите на работодателите свързани с наетите лица по трудово или служебно правоотношение.

Предмет на наблюдението са: характеристиките на работодателя (предприятието или местната единица) – брой наети лица по трудово или служебно правоотношение; размер на предприятието; разпределението на наетите лица по пол и режим на заетост (пълно/непълно работно време), отработени дни, неотработени дни (заплатени от средствата за работна заплата), разходи за работна заплата, разходи за социално осигуряване (задължително и допълнително доброволно осигуряване), обезщетения платими от работодателя, социални разходи и надбавки, разходи за обучение на персонала и други разходи.

Използвани класификации

· Национална класификация на икономическите дейности - 2003 (НКИД-2003);

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008).

Обхват

Данните обхващат всички икономически дейности, без „Селско, горско ловно и рибно стопанство“.

Понятия и дефиниции

Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда (КТ) или в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за извършена определен обем и качество работа, независимо от вида на изпълняваната работа, брой работни часове (пълно или непълно работно време) и продължителност на договора за наемане (срочен или безсрочен).

Не се включват:

 • Работещите собственици, чието възнаграждение е под формата на печалба или хонорар;
 • Членовете на управителния съвет на предприятието;
 • Лицата, които получават възнаграждение изцяло под формата на хонорари и комисионни;
 • Самонаетите лица;
 • Неплатените семейни работници;
 • Лицата работещи на доброволни начала;
 • Лицата в отпуск по майчинство;
 • Лицата в неплатен отпуск за повече от шест месеца;
 • Войниците, сезонните работници, намиращи се в отпуск когато не им се начислява работна заплата, лицата сключили граждански договор за работа и наетите лица по чл.111 от КТ.

Наети на пълно работно време са тези, за които нормалната продължителност на работното време е същата като договорената в колективен трудов договор или обичайно установената за наблюдаваната единица.

Наети на непълно работно време (полудневно, полуседмично, полумесечно) са тези за които нормалната продължителност на работното време е по-малка от договорената в колективен трудов договор или от обичайно установената за наблюдаваната единица.

Отработените дни представляват броя действително отработени дни от всички наети лица по трудово или служебно правоотношение. За отработен човекоден се счита всяко явяване на работа, независимо от продължителността на отработеното време.

Неотработени дни заплатени от средствата за работна заплата са дните на действително ползван полагаем годишен отпуск, както за съответната година, така и за минали години. Тук се включват още и платените отпуски за обучение съгласно чл.169 и чл.170 от КТ, платения отпуск за квалификация съгласно чл. 65 от ЗДС и всички други видове платен отпуск по КТ.

Отработените часове включват всички действително отработени от наетите лица редовни и извънредни часове, без часовете на текущия престой, стачки и други неотработени часове в редовната смяна.

Общ разход на работодателите за труд – получава се като сума от разходите за работна заплата, разходите за задължително и допълнително доброволно социално осигуряване, обезщетенията по КТ, ЗДС и КСО, социалните разходи и надбавки, данъка върху социалните разходи, разходите за обучение на персонала и другите разходи.

Брутната годишна заплата – това е възнаграждението, което лицето, наето по трудово или служебно правоотношение, получава за положения от него труд преди приспадането на задължителните и доброволните вноски за социално и здравно осигуряване и данъчните начисления за сметка на наетото лице.

Брутната работна заплата на наетите лица включва начислените средства за:

 • основна заплата за отработено време или извършена работа;
 • възнаграждение за основен и допълнителен платен годишен отпуск и други видове платени отпуски съгласно КТ и ЗДС (обучение и приемен изпит в учебно заведение, отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения, отпуск на синдикални дейци, служебни и творчески отпуски, платен отпуск за две и повече деца);
 • възнаграждение за извънреден труд;
 • допълнителни трудови възнаграждения за продължителна работа, нощен труд, работа при вредни или други специфични условия на труд, работа в празнични и почивни дни, за по-висока лична квалификация и др. съгласно КТ и ЗДС или договорени чрез колективен трудов договор;
 • допълнително материално стимулиране под формата на еднократни възнаграждения, месечни, тримесечни и годишни премии;

Разходи за задължително обществено осигуряване са осигурителните вноски за сметка на работодателите във фондовете на държавното обществено осигуряване, здравноосигурителните вноски и вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение.

Разходи за допълнително доброволно осигуряване - осигурителни вноски за сметка на работодателите във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и допълнително доброволно здравно осигуряване.

Обезщетения съгласно КТ, КСО и ЗДС: обезщетения за вреди нанесени от трудова злополука или професионална болест по вина на работодателя; обезщетения при прекратяване на трудовото или служебно правоотношение; обезщетения при пенсиониране; преместване на работника в друго населено място; обезщетения при незаконно уволнение; парично обезщетение за първия работен ден от отпуска за временна нетрудоспособност.

Социални разходи и надбавки – разходи за социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите, финансирани със средства от работодателя.

Разходи за обучение на персонала - разходите, направени от работодателите за повишаване квалификацията и уменията на персонала; разходите за издръжка на учебно-практични бази и центрове за обучение (с изключение на възнагражденията на персонала); разходи за участие в курсове за обучение; възнаграждения, изплащани на външни за предприятието преподаватели или инструктори; разходи за пособия и инструменти, свързани с обучението и суми, плащани към организации за професионално и друго обучение.

Други разходи за сметка на работодателите – включва разходите за осигуряване на специално предпазно и работно облекло, безплатна храна и противоотрови, разходи по набиране на персонал (обяви във вестници, разходи за провеждане на интервюта и конкурси, транспортни разходи на кандидатите, добавки за временно настаняване на новонаетия персонал) и други.

Статистическа единица

Единица на наблюдението са предприятията - фирми, министерства, ведомства, политически, религиозни, обществени организации, съюзи и движения и други, които извършват икономическа дейност на територията на Република България през отчетната година.

Статистическа съвкупност

Изследването е изчерпателно за всички предприятия от обществения сектор и частния сектор, независимо от вида на тяхната икономическа дейност и действащото законодателство, по което са създадени и регистрирани.

Географски обхват (територия)

Цялата страна

Времеви обхват

2004, 2008, 2012 години

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; процент (%); левове.

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Национална статистическа програма;

· Регламент № 530/1999 на Съвета;

· Регламент на Комисията № 1726/1999 (отменен);

· Регламент на Комисията № 1737/2005.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика „Пазар на труда” в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Четиригодишна.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации
Онлайн база данни

Таблични резултати от изследването са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Пазар на труда - Структурна (четиригодишна) статистика на възнагражденията и разходите за труд - Наблюдение на разходите за труд – национално ниво, през 4 години: http://www.nsi.bg/bg/node/4029

Достъп до микроданни

Достъп до анонимизирани микроданни от изследването се предоставят съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели: http://www.nsi.bg/bg/node/575

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

· Методология на изследването 2012;

· Методология на изследването 2008;

· Методология на изследването 2004.

Документация за качеството
Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Съгласно чл. 2 ал.3 от Закона за статистиката статистическата информация се произвежда при спазването на следните критерии за качество: адекватност, точност, навременност, пунктуалност, достъпност и яснота, сравнимост и логическа обвързаност.

Съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС) №530/1999 националните власти трябва да гарантират, че резултатите отразяват истинската ситуация за цялата съвкупност от единици с достатъчна степен на представителност. Националните власти предават на Евростат по негова молба след всеки референтен период доклад, за да се даде възможност за оценка на качеството на статистиката.

Оценка на качеството

Съгласно Регламент на Комисията №698/2006, в изпълнение разпоредбите на Регламент (ЕС) №530/1999 всяка страна членка на ЕС изготвя доклад за оценка на качеството на статистиката на разходите за труд в срок до 24 месеца след края на отчетния период.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребителските групи са определени въз основа на получените в НСИ искания за данни. Потребителите на данните от Наблюдението на разходите за труд могат да се класифицират в няколко групи:

 • национални институции – министерства, агенции, специализирани съвети, други правителствени органи и обществени институции;
 • международни институции – Евростат, МОТ, и др.
 • социалните партньори – синдикати, сдружения на работодатели;
 • частни институции и предприятия, включително медии;
 • изследователи и студенти.

Вътрешни за НСИ потребители: Структурна бизнес статистика, Национални сметки и т.н.

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация.

Пълнота

Наблюдават се всички променливи, които имат задължителен характер съгласно Регламент (ЕО) №1737/2005 на Комисията. Има пълнота на обхвата и по отношение на размера на предприятията (1+ наети лица) и икономическите дейности (сектори от В до S на КИД-08) на наблюдаваната съвкупност.

Точност и надеждност
Обща точност

Общата точност на резултатите от изследването зависи от:

 • Използвания инструментариум на изследването. Статистическият формуляр на изследването е разработен в хартиен и електронен вариант. От 2008 г. данните се събират чрез информационна система „Бизнес статистика“, което от една страна позволява директно онлайн попълване на необходимата информация и от друга моментна проверка на данните и сигнализиране за допуснати грешки;

· Методите на идентифициране и справяне с възможните грешки. При обработката на данните се преминава през 3 етапа на проверка 1) при въвеждането на данните са заложени аритметични и логични контроли, които сигнализират за екстремни стойности, непълни или липсващи данни; 2) на регионално ниво в Териториалните статистически бюра данните се проверяват още веднъж чрез допълнителни контроли, като също така се уточняват и причините за наличие на неотчетени предприятия, липсващи стойности и наличието на стойности извън допустимите граници; 3) на национално ниво в Централно управление на НСИ, данните отново се проверяват за пълнота и обхват като редактирането на данни се извършва чрез: справка с лицата попълнили информацията и използване на информация от административни източници (Персонален регистър на осигурените лица).

Извадкови грешки

Не се прилага – данните са резултат от изчерпателно изследване.

Неизвадкови грешки

След обединяване на данните на национално ниво се прави проверка за наличие на дублирани записи и при установени такива те се отстраняват от базата данни. За намаляване на броя на неотговорилите се правят сравнения с административния регистър на осигурените лица.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Срок за изпращане на данните от изследването в Евростат: 18 месеца след края на отчетния период.

Точност на представяне

Данните се предоставят в рамките на заложените срокове или с минимални закъснения.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Националните и регионалните данни за наетите лица и средната работна заплата са съобразени с действащата Класификация на териториалните единици за статистически цели, която е приложение на европейската класификация NUTS.

Сравнимост във времето

Сравнимостта във времето е повлияна от промяната в класификацията на икономическите дейности.

Съгласуваност между предметни области

Всички показатели в набора от данни са вътрешно съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Има няколко статистически източници, които също произвеждат информация за броя на наетите лица, работната заплата и работното време и разходите за труд:

 • Тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работни заплати и други разходи за труд - наети лица, работна заплата, отработени дни и часове;
 • Наблюдението на работната сила – наети лица, отработени часове;
 • Национални сметки – наети лица, отработени часове, компенсация на наетите лица.

Резултатите от наблюдението на разходите са относително съпоставими с показателите от изброените по-горе наблюдения поради методологични особености на всеки източник на информация по отношение на: целите, единицата на наблюдение, дефинициите, обхвата по икономически дейности, използваните статистически методи за събиране и оценка на изследваните показатели.

· Годишното наблюдение на заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд - наети лица, работна заплата, отработени дни и часове- данните са напълно съгласувани, тъй като основна част от променливите за разходите за труд се събират с това наблюдение, а на четиригодишна периодичност се добавят допълнителни променливи за изпълнение на изисквания на европейското законодателство.

Разходи и натовареност

Не се прави изследване за натовареността на респондентите.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данни е годишното изследване на Заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд, като на четири години се добавят допълнителни променливи за изпълнение на изисквания на европейското законодателство.

Честота на събиране на данни

Веднъж на 4 години.

Събиране на данни

Наблюдението е изчерпателно за предприятията от обществения сектор и частния сектор.

Валидиране на данни

Данните се валидират на три етапа:

 • при въвеждането на данните от респондентите има заложени логически и аритметични контроли;
 • на териториално ниво в Териториалните статистически бюра;
 • на национално ниво в Централно управление на НСИ.
Обработка на данни

Обработката на данните преминава през следните етапи:

 • въвеждане на първичната информация в онлайн режим;
 • проверка на данните;
 • редактиране и импутиране на данни въз основа на допълнителна информация от респондентите и/или от административни източници;
 • формиране на изходи с основни резултати от изследването.
Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Структурна статистика на възнагражденията и разходите за труд - Наблюдение на разходите за труд – национално ниво
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на пазара на труда“

Лице за контакт

Тодор Давидков

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

TDavidkov@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 568

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Наблюдението на разходите за труд има за цел да осигури подробна и съпоставима на Европейско ниво информация за разпределението на разходите на работодателите свързани с наетите лица по трудово или служебно правоотношение.

Предмет на наблюдението са: характеристиките на работодателя (предприятието или местната единица) – брой наети лица по трудово или служебно правоотношение; размер на предприятието; разпределението на наетите лица по пол и режим на заетост (пълно/непълно работно време), отработени дни, неотработени дни (заплатени от средствата за работна заплата), разходи за работна заплата, разходи за социално осигуряване (задължително и допълнително доброволно осигуряване), обезщетения платими от работодателя, социални разходи и надбавки, разходи за обучение на персонала и други разходи.

Използвани класификации

· Национална класификация на икономическите дейности - 2003 (НКИД-2003);

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008).

Обхват

Данните обхващат всички икономически дейности, без „Селско, горско ловно и рибно стопанство“.

Понятия и дефиниции

Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда (КТ) или в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за извършена определен обем и качество работа, независимо от вида на изпълняваната работа, брой работни часове (пълно или непълно работно време) и продължителност на договора за наемане (срочен или безсрочен).

Не се включват:

 • Работещите собственици, чието възнаграждение е под формата на печалба или хонорар;
 • Членовете на управителния съвет на предприятието;
 • Лицата, които получават възнаграждение изцяло под формата на хонорари и комисионни;
 • Самонаетите лица;
 • Неплатените семейни работници;
 • Лицата работещи на доброволни начала;
 • Лицата в отпуск по майчинство;
 • Лицата в неплатен отпуск за повече от шест месеца;
 • Войниците, сезонните работници, намиращи се в отпуск когато не им се начислява работна заплата, лицата сключили граждански договор за работа и наетите лица по чл.111 от КТ.

Наети на пълно работно време са тези, за които нормалната продължителност на работното време е същата като договорената в колективен трудов договор или обичайно установената за наблюдаваната единица.

Наети на непълно работно време (полудневно, полуседмично, полумесечно) са тези за които нормалната продължителност на работното време е по-малка от договорената в колективен трудов договор или от обичайно установената за наблюдаваната единица.

Отработените дни представляват броя действително отработени дни от всички наети лица по трудово или служебно правоотношение. За отработен човекоден се счита всяко явяване на работа, независимо от продължителността на отработеното време.

Неотработени дни заплатени от средствата за работна заплата са дните на действително ползван полагаем годишен отпуск, както за съответната година, така и за минали години. Тук се включват още и платените отпуски за обучение съгласно чл.169 и чл.170 от КТ, платения отпуск за квалификация съгласно чл. 65 от ЗДС и всички други видове платен отпуск по КТ.

Отработените часове включват всички действително отработени от наетите лица редовни и извънредни часове, без часовете на текущия престой, стачки и други неотработени часове в редовната смяна.

Общ разход на работодателите за труд – получава се като сума от разходите за работна заплата, разходите за задължително и допълнително доброволно социално осигуряване, обезщетенията по КТ, ЗДС и КСО, социалните разходи и надбавки, данъка върху социалните разходи, разходите за обучение на персонала и другите разходи.

Брутната годишна заплата – това е възнаграждението, което лицето, наето по трудово или служебно правоотношение, получава за положения от него труд преди приспадането на задължителните и доброволните вноски за социално и здравно осигуряване и данъчните начисления за сметка на наетото лице.

Брутната работна заплата на наетите лица включва начислените средства за:

 • основна заплата за отработено време или извършена работа;
 • възнаграждение за основен и допълнителен платен годишен отпуск и други видове платени отпуски съгласно КТ и ЗДС (обучение и приемен изпит в учебно заведение, отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения, отпуск на синдикални дейци, служебни и творчески отпуски, платен отпуск за две и повече деца);
 • възнаграждение за извънреден труд;
 • допълнителни трудови възнаграждения за продължителна работа, нощен труд, работа при вредни или други специфични условия на труд, работа в празнични и почивни дни, за по-висока лична квалификация и др. съгласно КТ и ЗДС или договорени чрез колективен трудов договор;
 • допълнително материално стимулиране под формата на еднократни възнаграждения, месечни, тримесечни и годишни премии;

Разходи за задължително обществено осигуряване са осигурителните вноски за сметка на работодателите във фондовете на държавното обществено осигуряване, здравноосигурителните вноски и вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение.

Разходи за допълнително доброволно осигуряване - осигурителни вноски за сметка на работодателите във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и допълнително доброволно здравно осигуряване.

Обезщетения съгласно КТ, КСО и ЗДС: обезщетения за вреди нанесени от трудова злополука или професионална болест по вина на работодателя; обезщетения при прекратяване на трудовото или служебно правоотношение; обезщетения при пенсиониране; преместване на работника в друго населено място; обезщетения при незаконно уволнение; парично обезщетение за първия работен ден от отпуска за временна нетрудоспособност.

Социални разходи и надбавки – разходи за социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите, финансирани със средства от работодателя.

Разходи за обучение на персонала - разходите, направени от работодателите за повишаване квалификацията и уменията на персонала; разходите за издръжка на учебно-практични бази и центрове за обучение (с изключение на възнагражденията на персонала); разходи за участие в курсове за обучение; възнаграждения, изплащани на външни за предприятието преподаватели или инструктори; разходи за пособия и инструменти, свързани с обучението и суми, плащани към организации за професионално и друго обучение.

Други разходи за сметка на работодателите – включва разходите за осигуряване на специално предпазно и работно облекло, безплатна храна и противоотрови, разходи по набиране на персонал (обяви във вестници, разходи за провеждане на интервюта и конкурси, транспортни разходи на кандидатите, добавки за временно настаняване на новонаетия персонал) и други.

Статистическа единица

Единица на наблюдението са предприятията - фирми, министерства, ведомства, политически, религиозни, обществени организации, съюзи и движения и други, които извършват икономическа дейност на територията на Република България през отчетната година.

Статистическа съвкупност

Изследването е изчерпателно за всички предприятия от обществения сектор и частния сектор, независимо от вида на тяхната икономическа дейност и действащото законодателство, по което са създадени и регистрирани.

Географски обхват (територия)

Цялата страна

Времеви обхват

2004, 2008, 2012 години

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данни е годишното изследване на Заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд, като на четири години се добавят допълнителни променливи за изпълнение на изисквания на европейското законодателство.

Честота на събиране на данни

Веднъж на 4 години.

Събиране на данни

Наблюдението е изчерпателно за предприятията от обществения сектор и частния сектор.

Валидиране на данни

Данните се валидират на три етапа:

 • при въвеждането на данните от респондентите има заложени логически и аритметични контроли;
 • на териториално ниво в Териториалните статистически бюра;
 • на национално ниво в Централно управление на НСИ.
Обработка на данни

Обработката на данните преминава през следните етапи:

 • въвеждане на първичната информация в онлайн режим;
 • проверка на данните;
 • редактиране и импутиране на данни въз основа на допълнителна информация от респондентите и/или от административни източници;
 • формиране на изходи с основни резултати от изследването.
Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Съгласно чл. 2 ал.3 от Закона за статистиката статистическата информация се произвежда при спазването на следните критерии за качество: адекватност, точност, навременност, пунктуалност, достъпност и яснота, сравнимост и логическа обвързаност.

Съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС) №530/1999 националните власти трябва да гарантират, че резултатите отразяват истинската ситуация за цялата съвкупност от единици с достатъчна степен на представителност. Националните власти предават на Евростат по негова молба след всеки референтен период доклад, за да се даде възможност за оценка на качеството на статистиката.

Оценка на качеството

Съгласно Регламент на Комисията №698/2006, в изпълнение разпоредбите на Регламент (ЕС) №530/1999 всяка страна членка на ЕС изготвя доклад за оценка на качеството на статистиката на разходите за труд в срок до 24 месеца след края на отчетния период.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребителските групи са определени въз основа на получените в НСИ искания за данни. Потребителите на данните от Наблюдението на разходите за труд могат да се класифицират в няколко групи:

 • национални институции – министерства, агенции, специализирани съвети, други правителствени органи и обществени институции;
 • международни институции – Евростат, МОТ, и др.
 • социалните партньори – синдикати, сдружения на работодатели;
 • частни институции и предприятия, включително медии;
 • изследователи и студенти.

Вътрешни за НСИ потребители: Структурна бизнес статистика, Национални сметки и т.н.

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация.

Пълнота

Наблюдават се всички променливи, които имат задължителен характер съгласно Регламент (ЕО) №1737/2005 на Комисията. Има пълнота на обхвата и по отношение на размера на предприятията (1+ наети лица) и икономическите дейности (сектори от В до S на КИД-08) на наблюдаваната съвкупност.

Степен на пълнота на данните

85%, във въпросника на изследването не се изисква отделна информация за стажантите.

Точност и надеждност
Обща точност

Общата точност на резултатите от изследването зависи от:

 • Използвания инструментариум на изследването. Статистическият формуляр на изследването е разработен в хартиен и електронен вариант. От 2008 г. данните се събират чрез информационна система „Бизнес статистика“, което от една страна позволява директно онлайн попълване на необходимата информация и от друга моментна проверка на данните и сигнализиране за допуснати грешки;

· Методите на идентифициране и справяне с възможните грешки. При обработката на данните се преминава през 3 етапа на проверка 1) при въвеждането на данните са заложени аритметични и логични контроли, които сигнализират за екстремни стойности, непълни или липсващи данни; 2) на регионално ниво в Териториалните статистически бюра данните се проверяват още веднъж чрез допълнителни контроли, като също така се уточняват и причините за наличие на неотчетени предприятия, липсващи стойности и наличието на стойности извън допустимите граници; 3) на национално ниво в Централно управление на НСИ, данните отново се проверяват за пълнота и обхват като редактирането на данни се извършва чрез: справка с лицата попълнили информацията и използване на информация от административни източници (Персонален регистър на осигурените лица).

Извадкови грешки

Не се прилага – данните са резултат от изчерпателно изследване.

Показатели за извадкови грешки

Неприложимо.

Неизвадкови грешки

След обединяване на данните на национално ниво се прави проверка за наличие на дублирани записи и при установени такива те се отстраняват от базата данни. За намаляване на броя на неотговорилите се правят сравнения с административния регистър на осигурените лица.

Грешки на обхвата

Изследването е изчерпателно. Всички единици извършващи дейност на територията на Република България са задължени да предоставят годишен отчет за дейността, част от който е и изследването „Наблюдение на разходите за труд“.

Степен на свръхобхват

Неприложимо

Дял на общите единици

Не се прилага.

Грешки при измерването

Информацията за средния списъчен брой на наетите лица в предприятието се събира в цели числа.

Грешки поради липса на отговор

Както в изследването на разходите за труд има записи, за които няма информация в Административния регистър на осигурените лица, така и в Административния регистър има записи, за които няма информация в изследването на заетите лица. Основните причини за това не са толкова поради неотговаряне, а по-скоро поради методологични различия (произтичащи от начина на събиране на данни за предприятията в НСИ) и от отчитане с различни булстати в двата източника (следствие от пререгистрация или сливане на предприятията).

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се изчислява.

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се изчислява. Всички основни променливи за обвързани с логически и аритметични контроли. При липса на информация за основна променлива отчетът на предприятието се счита за непопълнен.

Грешки при обработката

След обединяване на данните на национално ниво се прави проверка за наличие на дублирани записи и при установени такива те се отстраняват от базата данни.

Степен на импутация

Не се изчислява. Административния регистър на осигурените лица се ползва за намаляване на боря на неотговорилите.

Грешки, свързани с допусканията на модела

В наблюдението на разходите за труд информация за платените часове, по режим на работно време, не се събира директно от предприятията, а се изчислява на микро ниво (за всяко предприятие) по следния начин:

 

Код
ПроменливаИзточникИзчисление
X.1Отработени човекодни (общо)данни от изследването 
X.11Отработени човекодни от наетите на пълно работно времеИзчислениеX.1-X.12
X.12Отработени човекодни от наетите на не пълно работно времеданни от изследването 
Y.1Неотработени, но заплатени човекодни (общо)данни от изследването 
Y.11Неотработени, но заплатени човекодни от наетите на пълно работно времеИзчислениеY.1-Y.12
Y.12Неотработени, но заплатени човекодни от наетите на не пълно работно времеданни от изследването 
B.1Отработени човеко часове (общо)данни от изследването 
B.11Отработени човеко часове от наетите на пълно работно времеИзчислениеB.1-B.12
B.12Отработени човеко часове от наетите на не пълно работно времеданни от изследването 
Z.1Неотработени, но заплатени човекочасове (общо)ИзчислениеZ.11+Z.12
Z.11Неотработени, но заплатени човекочасове от наетите на пълно работно времеИзчисление(B.11/X.11)*.Y.11
Z.12Неотработени, но заплатени човекочасове от наетите на не пълно работно времеИзчисление(B.12/X.12)*.Y.12
C.1Платени часове (общо)ИзчислениеC.11+C.12
C.11Платени часове на наетите на пълно работно времеИзчислениеB.11+Z.11
C.12Платени часове на наетите на не пълно работно времеИзчислениеB.12+Z.12
 

 

Сезонно изглаждане

Не се прилага.

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Срок за изпращане на данните от изследването в Евростат: 18 месеца след края на отчетния период.

Лаг във времето - първи резултати

18 месеца

Лаг във времето - окончателни резултати

18 месеца

Точност на представяне

Данните се предоставят в рамките на заложените срокове или с минимални закъснения.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Няма закъснение между планираната дата на публикуване и датата на действителното публикуване на резултатите.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Националните и регионалните данни за наетите лица и средната работна заплата са съобразени с действащата Класификация на териториалните единици за статистически цели, която е приложение на европейската класификация NUTS.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Неприложимо.

Сравнимост във времето

Сравнимостта във времето е повлияна от промяната в класификацията на икономическите дейности.

Дължина на съпоставимите динамични редове

2008,2012

Съгласуваност между предметни области

Всички показатели в набора от данни са вътрешно съгласувани.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага.

Съгласуваност с националните сметки

Съпоставимост на данните между наблюдението на разходите за труд и Национални сметки

Национални сметки използват информация от различни източници, които се комбинират с оглед да се получи възможно най-изчерпателна и съвместима оценка, в резултат на което данните за наетите лица според Национални сметки могат да се различават от тези на използваните източници. Съществуват и различия в дефинициите и обхвата на показателите компенсация на наетите за един отработен час и индекс на разходите на работодателите за труд. В показателя компенсация на наетите се включват разходи за заетост, които не са включени при изчислението на индекса на разходите за труд като: плащания под формата на хонорари, комисионни и други разходи за различни от обхванатите от кодекса на труда договори за заетост; финансирани стипендии и част от дневните плащания за командировки. В системата на националните сметки се правят и допълнителни оценки на плащанията в натура, както и корекции за трудови разходи в скритата икономика.

Вътрешна съгласуваност

Има няколко статистически източници, които също произвеждат информация за броя на наетите лица, работната заплата и работното време и разходите за труд:

 • Тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работни заплати и други разходи за труд - наети лица, работна заплата, отработени дни и часове;
 • Наблюдението на работната сила – наети лица, отработени часове;
 • Национални сметки – наети лица, отработени часове, компенсация на наетите лица.

Резултатите от наблюдението на разходите са относително съпоставими с показателите от изброените по-горе наблюдения поради методологични особености на всеки източник на информация по отношение на: целите, единицата на наблюдение, дефинициите, обхвата по икономически дейности, използваните статистически методи за събиране и оценка на изследваните показатели.

· Годишното наблюдение на заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд - наети лица, работна заплата, отработени дни и часове- данните са напълно съгласувани, тъй като основна част от променливите за разходите за труд се събират с това наблюдение, а на четиригодишна периодичност се добавят допълнителни променливи за изпълнение на изисквания на европейското законодателство.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации
Онлайн база данни

Таблични резултати от изследването са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Пазар на труда - Структурна (четиригодишна) статистика на възнагражденията и разходите за труд - Наблюдение на разходите за труд – национално ниво, през 4 години: http://www.nsi.bg/bg/node/4029

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Достъп до анонимизирани микроданни от изследването се предоставят съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели: http://www.nsi.bg/bg/node/575

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Метаданни - консултации

Между 200 и 300 в рамките на една календарна година.

Методологични документи

· Методология на изследването 2012;

· Методология на изследването 2008;

· Методология на изследването 2004.

Степен на пълнота на метаданните

100%

Документи за качеството
Разходи и натовареност

Не се прави изследване за натовареността на респондентите.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Заетост и безработица - годишни данни 2017
  Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната електронна публикация на НСИ „Заетост и безработица - годишни данни 2017“.

  Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.

 • Ключови показатели за България (към 06.07.2018 г.)
 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Ключови показатели за България (към 05.04.2018 г.)
 • Ключови показатели за България (към 29.12.2017 г.)
 • Ключови показатели за България (към 06.10.2017 г.)
 • Заетост и безработица - годишни данни 2016
  Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната електронна публикация на НСИ „Заетост и безработица - годишни данни 2016”.

  Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.

Страници