Нетни заплати и средна данъчна норма


Динамичен ред: Labour_2.3.1.xls

НЕТНИ ЗАПЛАТИ
(Левове)
  2011 2012 2013 2014 2015
Самостоятелно живеещо лице получаващо 50% от заплатата на СР Общо 4 989 5 302 5 596 5 943 6 392
Брутна заплата (a) 4 225 4 489 4 738 5 032 5 413
Социални осигурителни вноски (b) 545 579 611 649 698
Данък (c) 368 391 413 438 471
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 3 312 3 519 3 714 3 945 4 243
Самостоятелно живеещо лице получаващо 67% от заплатата на СР Общо 6 685 7 104 7 498 7 963 8 565
Брутна заплата (a) 5 661 6 015 6 349 6 743 7 253
Социални осигурителни вноски (b) 730 776 819 870 936
Данък (c) 493 524 553 587 632
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 4 438 4 715 4 977 5 286 5 685
Самостоятелно живеещо лице получаващо 80% от заплатата на СР Общо 7 983 8 482 8 953 9 508 10 227
Брутна заплата (a) 6 759 7 182 7 581 8 051 8 660
Социални осигурителни вноски (b) 872 927 978 1 039 1 117
Данък (c) 589 626 660 701 754
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 5 299 5 630 5 943 6 311 6 789
Самостоятелно живеещо лице получаващо 100% от заплатата на СР Общо 9 978 10 603 11 191 11 886 12 784
Брутна заплата (a) 8 449 8 978 9 476 10 064 10 825
Социални осигурителни вноски (b) 1 090 1 158 1 222 1 298 1 396
Данък (c) 736 782 825 877 943
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 6 623 7 038 7 428 7 889 8 486
Самостоятелно живеещо лице получаващо 125% от заплатата на СР Общо 12 473 13 254 13 989 14 857 15 980
Брутна заплата (a) 10 561 11 223 11 845 12 580 13 531
Социални осигурителни вноски (b) 1 362 1 448 1 528 1 623 1 746
Данък (c) 920 977 1 032 1 096 1 179
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 8 279 8 797 9 285 9 861 10 607
Самостоятелно живеещо лице получаващо 167% от заплатата на СР Общо 16 664 17 707 18 689 19 849 21 350
Брутна заплата (a) 14 110 14 993 15 825 16 807 18 078
Социални осигурителни вноски (b) 1 820 1 934 2 041 2 168 2 332
Данък (c) 1 229 1 306 1 378 1 464 1 575
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 11 061 11 753 12 405 13 175 14 171
Самотен родител с две деца получаващ 67% от заплатата на СР Общо 6 685 7 104 7 498 7 963 8 565
Брутна заплата (a) 5 661 6 015 6 349 6 743 7 253
Социални осигурителни вноски (b) 730 776 819 870 936
Данък (c) 493 524 553 587 632
Семейни добавки (d) 840 840 840 1 020 1 020
Нетна заплата (a-b-c+d) 5 278 5 555 5 817 6 306 6 705
Семейна двойка, съпругът получава 100%, а съпругата 33% от заплатата на СР Общо 13 271 14 102 14 884 15 808 17 003
Брутна заплата (a) 11 237 11 941 12 603 13 385 14 397
Социални осигурителни вноски (b) 1 450 1 540 1 626 1 727 1 857
Данък (c) 979 1 040 1 098 877 1 254
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 8 809 9 360 9 880 10 782 11 286
Семейна двойка, и съпругът, и съпругата получават по 100% от заплатата на СР Общо 19 957 21 206 22 382 23 771 25 569
Брутна заплата (a) 16 898 17 956 18 952 20 128 21 650
Социални осигурителни вноски (b) 2 180 2 316 2 445 2 597 2 793
Данък (c) 1 472 1 564 1 651 1 753 1 886
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 13 246 14 076 14 856 15 778 16 971
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 0% от заплатата на СР Общо 9 978 10 603 11 191 11 886 12 784
Брутна заплата (a) 8 449 8 978 9 476 10 064 10 825
Социални осигурителни вноски (b) 1 090 1 158 1 222 1 298 1 396
Данък (c) 736 782 825 877 943
Семейни добавки (d) 840 840 840 1 020 1 020
Нетна заплата (a-b-c+d) 7 463 7 878 8 268 8 909 9 506
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 33% от заплатата на СР Общо 13 271 14 102 14 884 15 808 17 003
Брутна заплата (a) 11 237 11 941 12 603 13 385 14 397
Социални осигурителни вноски (b) 1 450 1 540 1 626 1 727 1 857
Данък (c) 979 1 040 1 098 877 1 254
Семейни добавки (d) 840 840 840 1 020 1 020
Нетна заплата (a-b-c+d) 9 649 10 200 10 720 11 802 12 306
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 67% от заплатата на СР Общо 16 664 17 707 18 689 19 849 21 350
Брутна заплата (a) 14 110 14 993 15 825 16 807 18 078
Социални осигурителни вноски (b) 1 820 1 934 2 041 2 168 2 332
Данък (c) 1 229 1 306 1 378 1 464 1 575
Семейни добавки (d) 840 840 840 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 11 901 12 593 13 245 13 175 14 171
Семейна двойка с две деца, и съпругът, и съпругата получават по 100% от заплатата на СР Общо 19 957 21 206 22 382 23 771 25 569
Брутна заплата (a) 16 898 17 956 18 952 20 128 21 650
Социални осигурителни вноски (b) 2 180 2 316 2 445 2 597 2 793
Данък (c) 1 472 1 564 1 651 1 753 1 886
Семейни добавки (d) 0 0 0 0 0
Нетна заплата (a-b-c+d) 13 246 14 076 14 856 15 778 16 971

Пояснителни бележки:
СР - среден работник, работещ на пълно работно време и получаващ средната заплата в индустрията и услугите - сектори от B до N на КИД-2008.
Общо - общо разходи за труд - брутните годишни заплати за лицата от конкретния семеен модел плюс размера на социалните осигурителни вноски за сметка на работодателя.
Брутна заплата - доходи от брутна годишна заплата за конкретния семеен модел.
Соцални осигурителни вноски - размер на социалните осигурителни вноски за сметка на наетото лице.
Данък - данък върху брутната годишна заплата съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Семейни добавки - семейни помощи за деца съгласно Закона за семейните помощи за деца.
Нетна заплата - нетни годишни доходи за конкретния семеен модел, получена като от брутната годишна заплата се приспадат социалните осигуровки за сметка на осигурените лица и данъка върху дохода на физическите лица плюс семейните помощи за деца (където е приложимо).
СРЕДНА ДАНЪЧНА НОРМА
(Проценти)
  2011 2012 2013 2014 2015
Самостоятелно живеещо лице получаващо 50% от заплатата на СР 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
Самостоятелно живеещо лице получаващо 67% от заплатата на СР 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
Самостоятелно живеещо лице получаващо 80% от заплатата на СР 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
Самостоятелно живеещо лице получаващо 100% от заплатата на СР 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
Самостоятелно живеещо лице получаващо 125% от заплатата на СР 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
Самостоятелно живеещо лице получаващо 167% от заплатата на СР 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
Самотен родител с две деца получаващ 67% от заплатата на СР 6.8 7.6 8.4 6.5 7.5
Семейна двойка, съпругът получава 100%, а съпругата 33% от заплатата на СР 21.6 21.6 21.6 19.4 21.6
Семейна двойка, и съпругът, и съпругата получават по 100% от заплатата на СР 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 0% от заплатата на СР 11.7 12.3 12.7 11.5 12.2
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 33% от заплатата на СР 14.1 14.6 14.9 11.8 14.5
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 67% от заплатата на СР 15.7 16.0 16.3 21.6 21.6
Семейна двойка с две деца, и съпругът, и съпругата получават по 100% от заплатата на СР 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6

Пояснителни бележки:
Средна данъчна норма = ((Д + СОВ - СД) / БЗ)*100
или
Средна данъчна норма = (1 - (НЗ / БЗ))*100
Данък (Д) - данък върху брутната годишна заплата съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Соцални осигурителни вноски (СОВ) - размер на социалните осигурителни вноски за сметка на наетото лице.
Семейни добавки (СД) - семейни помощи за деца съгласно Закона за семейните помощи за деца.
Брутна заплата (БЗ) - доходи от брутна годишна заплата за конкретния семеен модел.
Нетна заплата (НЗ) - нетни годишни доходи за конкретния семеен модел, получена като от брутната годишна заплата се приспаднат социалните осигуровки за сметка на осигурените лица и данъка върху дохода на физическите лица плюс семейните помощи за деца (където е приложимо).
СР - среден работник, работещ на пълно работно време и получаващ средната заплата в индустрията и услугите - сектори от B до N на КИД-2008.
20.12.2016
НЕТНИ ЗАПЛАТИ И ДАНЪЧНИ НОРМИ - нетни заплати, данъчна норма, данъчна тежест върху разходите за труд, капан на безработицата и капан на ниското заплащане - национално ниво
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на пазара на труда“

Лице за контакт

Емилия Милошева

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 610

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване30 юни 2014 г.
Дата на публикуване30 юни 2014 г.
Дата на последно актуализиране30 юни 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

„Нетни заплати и данъчни норми” е група от индикатори и променливи базирани върху илюстративни модели разработени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Осигурява се информация за:

а) Нетни заплати - осигурява се информация за променливите: общи разходи за труд, брутна заплата, социални осигурителни вноски, данък, семейни надбавки, нетни заплати;

б) Средна данъчна норма;

в) Данъчна тежест върху разходите за труд;

г) Капан на безработицата;

д) Капан на ниското възнаграждение за труд.

Всички индикатори и променливи се основават на брутна заплата, социални осигурителни вноски, данък върху доходите на физическите лица, семейни добавки и други помощи и обезщетения.

Данните се отнасят за един среден работник в различни примерни случаи, определени на базата на семейния статус (несемеен/семеен), брой работещи (при семейните двойки), брой непълнолетни деца и размер на брутната заплата, изразена като процент от заплатата на един среден работник.

Използвани класификации

· Национална класификация на икономическите дейности - (НКИД-2003) - до 2007 г.;

· Класификация на икономическите дейности - (КИД-2008) - от 2008 година.

Обхват

Икономическите дейности от секторите С до К на НКИД-2003 до 2007 г.; икономическите дейности от секторите B до N на КИД-2008 от 2008 година.

Понятия и дефиниции

Всички индикатори и променливи се основават на брутна заплата, социални осигурителни вноски, данък върху доходите на физическите лица, семейни добавки и други помощи и обезщетения.

Данните се отнасят за един среден работник в различни примерни случаи, определени на базата на семейния статус (несемеен/семеен), брой работещи (при семейните двойки), брой непълнолетни деца и размер на брутната заплата, изразена като процент от заплатата на един среден работник. Според модела на ОИСР, средният работник (СР) е наето на пълно работно време лице и получаващо средната заплата в индустрията и услугите - сектори от C до K на НКИД-2003 от 2000 до 2007 г., а от 2008 г. в сектори от B до N на КИД-2008.

Брутната заплата обхваща възнаграждението в пари, платено през отчетната година от работодателя, преди отчисленията за социални осигуровки и данък, платими от наетите лица и отдържани от работодателя. Всички регулярни и нерегулярни допълнителни възнаграждения и бонуси се включват. Не се включват обезщетенията и плащанията в натура.

Нетните заплати са нетни годишни доходи за конкретния семеен модел, получени като от брутната годишна заплата се приспаднат социалните осигуровки за сметка на осигурените лица и данъка върху дохода на физическите лица плюс семейните помощи за деца (където е приложимо). Разглеждат се следните ситуации:

- самостоятелно живеещо лице, без деца и доход съответно 50%, 67%, 80%, 100%, 125% и 167% от заплатата на СР;

- самотен родител с две деца и доход 67% от заплатата на СР;

- семейна двойка с две деца и съответни нива на доходи като процент от заплатата на СР: съпругът 100%/съпругата 0%; съпругът 100%/съпругата 33%; съпругът 100%/съпругата 67%; съпругът 100%/съпругата 100%;

- семейна двойка без деца и съответни нива на доходи като процент от заплатата на СР: съпругът 100%/съпругата 33%; съпругът 100%/съпругата 100%.

Средната данъчна норма се определя като процент на данъка върху брутната заплата плюс социалните осигурителни вноски за сметка на наетото лице минус семейните добавки от брутните доходи от заплата.

Данъчната тежест върху разходите за труд се определя като процент на данъка върху брутните доходи от заплата плюс социалните осигурителни вноски за сметка на наетото лице и на работодателя от общите разходи за труд. Общите разходи за труд се определят като сума от брутната заплата плюс социалните осигурителни вноски за сметка на работодателя, плюс данък върху ведомостта за заплати, платим от работодателя (този вид данък не се прилага в България).

Капанът на безработицата измерва процента от брутния доход, който е отнет чрез комбинирания ефект от начислените данъци и социални осигуровки и загубата на обезщетението за безработица и други социални помощи, когато безработното лице се върне към заетост.

Капанът на ниското възнаграждение за труд (КНВТ) измерва процента от брутния доход, който е отнет чрез комбинирания ефект от по-високите данъци и социални осигуровки и намалението или загубата на социални помощи, когато брутния доход на лицето се увеличи от 33% на 67% от заплатата на СР. КНВТ осигурява информация какви са финансовите последствия за едно наето лице при нарастване на трудовите му усилия (изразени в увеличен брой отработени часове или промяна на уменията и опита му) и оттук на заплатата му. Индикаторът се изчислява за: самостоятелно живеещо лице, без деца; семейна двойка с две деца, работи само съпругът.

Начинът на изчисление на индикаторите е описан в документа „Нетни заплати и данъчни норми - дефиниции и модели”: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Labour_Methodology_2.3.pdf

Статистическа единица

Статистическата единица е семейството. Всички семейни ситуации са илюстративни и може да не са представителни за България.

Статистическа съвкупност

Всички семейства в България.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2000 - 2012 г.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Левове, процент (%).

Отчетен период

Календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Данните се изчисляват на базата на джентълменски споразумения.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Не се прилага.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Не е част от календара за разпространение.

Достъп до календара за разпространение

Не се прилага.

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Пазар на труда в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишна.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Индикаторите са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Пазар на труда - Годишна статистика на заетостта и разходите за труд - Структурни индикатори - Нетни заплати и средна данъчна норма: http://www.nsi.bg/bg/node/3964

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

Използваната методология се публикува в годишните издания на ОИСР:

· „Данъчно облагане на заплатите” (“Taxing wages”) - http://www.oecd.org/media/oecdorg/directorates/centrefortaxpolicyandadministration/Methodology_2011.pdf

· „Помощи и заплати” (“Benefits and Wages”).

Начинът на изчисление на индикаторите е описан в документа „Нетни заплати и данъчни норми - дефиниции и модели”: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Labour_Methodology_2.3.pdf

Документация за качеството

Не се изготвят.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Съгласно чл. 2 ал. 3 от Закона за статистиката статистическата информация се произвежда при спазването на следните критерии за качество: адекватност, точност, навременност, пунктуалност, достъпност и яснота, сравнимост и логическа обвързаност.

Оценка на качеството

Не се прави.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители са Евростат и ОИСР. (До 2007 г. включително НСИ прави изчисленията по установената методология и ги изпраща на Евростат. От 2008 г. изчисленията се правят от ОИСР въз основа на въпросник попълван ежегодно от НСИ относно особеностите на социалното и данъчно законодателство в България.).

Удовлетвореност на потребителите

Не се провежда изследване на удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Изчисляват се всички индикатори от тази група.

Точност и надеждност
Обща точност

Източник на данните за брутната годишна заплата в индустрията и услугите е годишното изследване „Заети лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”, което е изчерпателно статистическо изследване.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Срок за публикация: 12 месеца след края на отчетната година.

Точност на представяне

Спазването на срока зависи от наличието на данните за брутната годишна заплата.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Дефинициите и методологията на ОИСР са спазени.

Сравнимост във времето

Сравнимостта във времето е повлияна от промяната на класификацията на икономическите дейности, използвана за определяне на средната брутна годишна заплата в индустрията и услугите: икономическите дейности от секторите С до К на НКИД-2003 до 2007 г.; икономическите дейности от секторите B до N на КИД-2008 от 2008 година.

Съгласуваност между предметни области

Показателите в набора от данни са вътрешно съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Използваните модели се илюстративни, представляват хипотетични ситуации, може да не са представителни на национално ниво и да не са съпоставими с останалите източници на подобен вид информация.

Разходи и натовареност

Не се прави изследване за натовареността на респондентите.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Прилага се само, ако има ревизия на брутната годишна заплата, която служи за основа за изчисляване на индикаторите.

Ревизия на данните - практика

Прилага се само, ако има ревизия на брутната годишна заплата, която служи за основа за изчисляване на индикаторите.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за брутната годишна заплата в индустрията и услугите е годишното изследване „Заети лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”: http://www.nsi.bg/bg/node/3957

Честота на събиране на данни

Не се прилага.

Събиране на данни

Не се прилага.

Валидиране на данни

Правят се аритметични проверки на изчисленията.

Обработка на данни

Изчислява се агрегирана средна годишна заплата за секторите от B до N на КИД-2008.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

Страници