Малолетни и непълнолетни лица, извършители на престъпления по пол, възраст, видове престъпления и по статистически зони, статистически райони и области


Динамичен ред: PRP_2.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ ПРЕЗ 2016 Г. ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ ТЯХ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната
Лица, извършители на престъпления - общо 4 980 1 168 955 213 3 812 3 199 613
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) 1 - - - 1 1 -
Телесна повреда 209 20 15 5 189 164 25
Блудство 56 15 15 - 41 38 3
Изнасилване (довършено) 6 - - - 6 6 -
Изнасилване (опит) 9 1 1 - 8 8 -
Унищожаване и повреждане на имущество 447 158 142 16 289 262 27
Грабеж 163 27 23 4 136 129 7
Кражба - общо 3 019 834 664 170 2 185 1 803 382
в това число:
взломна 385 110 101 9 275 257 18
джебчийска 179 62 38 24 117 69 48
домова 706 192 163 29 514 467 47
от магазини или други търговски обекти 849 232 172 60 617 439 178
на части и вещи от МПС 161 39 33 6 122 115 7
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 114 33 29 4 81 81 -
Противозаконно отнемане на МПС 94 17 17 - 77 76 1
Хулиганство 254 33 27 6 221 191 30
Престъпления, свързани с наркотици 407 1 1 - 406 329 77
Други 315 62 50 12 253 192 61
Северна и Югоизточна България
Северозападен район
Лица, извършители на престъпления - общо 733 182 149 33 551 464 87
ВИДИН
Лица, извършители на престъпления - общо 80 28 24 4 52 44 8
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 - - - 2 2 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 11 7 7 - 4 4 -
Грабеж 12 6 5 1 6 6 -
Кражба - общо 40 15 12 3 25 22 3
в това число:
взломна 4 - - - 4 3 1
джебчийска - - - - - - -
домова 9 4 2 2 5 5 -
от магазини или други търговски обекти 7 4 3 1 3 3 -
на части и вещи от МПС 6 - - - 6 6 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 - - - 3 3 -
Противозаконно отнемане на МПС 3 - - - 3 3 -
Хулиганство 7 - - - 7 3 4
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 2 -
Други 3 - - - 3 2 1
ВРАЦА
Лица, извършители на престъпления - общо 174 45 31 14 129 98 31
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 2 - 2 2 2 -
Блудство 2 - - - 2 - 2
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 6 1 1 - 5 5 -
Унищожаване и повреждане на имущество 4 1 1 - 3 3 -
Грабеж 1 1 1 - - - -
Кражба - общо 124 33 26 7 91 80 11
в това число:
взломна 8 - - - 8 7 1
джебчийска 11 3 1 2 8 6 2
домова 67 15 12 3 52 48 4
от магазини или други търговски обекти 17 5 4 1 12 10 2
на части и вещи от МПС 8 6 6 - 2 1 1
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 8 - - - 8 8 -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 5 2 - 2 3 3 -
Престъпления, свързани с наркотици 1 - - - 1 1 -
Други 27 5 2 3 22 4 18
ЛОВЕЧ
Лица, извършители на престъпления - общо 86 26 26 - 60 57 3
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 - - - 3 3 -
Блудство 1 1 1 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 1 - - - 1 1 -
Унищожаване и повреждане на имущество 8 5 5 - 3 3 -
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 46 20 20 - 26 24 2
в това число:
взломна 14 6 6 - 8 8 -
джебчийска 3 3 3 - - - -
домова 23 10 10 - 13 11 2
от магазини или други търговски обекти 2 1 1 - 1 1 -
на части и вещи от МПС 4 - - - 4 4 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 3 - - - 3 3 -
Хулиганство 18 - - - 18 18 -
Престъпления, свързани с наркотици - - - - - - -
Други 5 - - - 5 4 1
МОНТАНА
Лица, извършители на престъпления - общо 182 39 37 2 143 117 26
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 - - - 2 2 -
Блудство 2 1 1 - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 32 9 9 - 23 19 4
Грабеж 7 3 3 - 4 4 -
Кражба - общо 108 22 20 2 86 71 15
в това число:
взломна 13 5 5 - 8 8 -
джебчийска 3 2 1 1 1 1 -
домова 29 13 12 1 16 14 2
от магазини или други търговски обекти 8 1 1 - 7 3 4
на части и вещи от МПС 2 - - - 2 2 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 4 - - - 4 4 -
Хулиганство 9 4 4 - 5 5 -
Престъпления, свързани с наркотици 3 - - - 3 2 1
Други 15 - - - 15 9 6
ПЛЕВЕН
Лица, извършители на престъпления - общо 211 44 31 13 167 148 19
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 - - - 5 5 -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) 1 - - - 1 1 -
Унищожаване и повреждане на имущество 16 2 2 - 14 13 1
Грабеж 20 5 2 3 15 11 4
Кражба - общо 112 28 19 9 84 73 11
в това число:
взломна 34 4 4 - 30 26 4
джебчийска 10 3 1 2 7 2 5
домова 21 6 5 1 15 15 -
от магазини или други търговски обекти 10 4 2 2 6 5 1
на части и вещи от МПС 7 2 2 - 5 5 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 7 2 2 - 5 5 -
Противозаконно отнемане на МПС 11 - - - 11 11 -
Хулиганство 13 2 2 - 11 11 -
Престъпления, свързани с наркотици 6 - - - 6 4 2
Други 25 7 6 1 18 17 1
Северен централен район
Лица, извършители на престъпления - общо 634 153 131 22 481 432 49
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Лица, извършители на престъпления - общо 200 51 46 5 149 138 11
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 - - - 5 5 -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 24 17 17 - 7 7 -
Грабеж 10 2 2 - 8 8 -
Кражба - общо 128 26 22 4 102 93 9
в това число:
взломна 27 - - - 27 26 1
джебчийска 8 2 2 - 6 - 6
домова 35 9 8 1 26 26 -
от магазини или други търговски обекти 20 7 6 1 13 13 -
на части и вещи от МПС 7 - - - 7 7 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 3 - - - 3 3 -
Хулиганство 3 2 2 - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици 17 1 1 - 16 14 2
Други 9 3 2 1 6 6 -
ГАБРОВО
Лица, извършители на престъпления - общо 179 41 33 8 138 119 19
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 - - - 2 2 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 13 4 4 - 9 9 -
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Кражба - общо 116 22 16 6 94 80 14
в това число:
взломна 22 4 4 - 18 18 -
джебчийска 6 - - - 6 2 4
домова 35 7 7 - 28 25 3
от магазини или други търговски обекти 28 8 2 6 20 13 7
на части и вещи от МПС 7 2 2 - 5 5 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 8 1 1 - 7 7 -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 15 1 1 - 14 12 2
Престъпления, свързани с наркотици 8 - - - 8 8 -
Други 21 14 12 2 7 4 3
РАЗГРАД
Лица, извършители на престъпления - общо 115 32 32 - 83 73 10
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 - - - 2 2 -
Блудство 5 1 1 - 4 4 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 10 1 1 - 9 9 -
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 87 26 26 - 61 52 9
в това число:
взломна 8 1 1 - 7 7 -
джебчийска 27 5 5 - 22 18 4
домова 28 9 9 - 19 15 4
от магазини или други търговски обекти 13 6 6 - 7 6 1
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 3 2 2 - 1 - 1
Хулиганство 3 - - - 3 3 -
Престъпления, свързани с наркотици 1 - - - 1 1 -
Други 3 2 2 - 1 1 -
РУСЕ
Лица, извършители на престъпления - общо 100 25 18 7 75 69 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 6 - - - 6 5 1
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 8 3 2 1 5 5 -
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Кражба - общо 68 21 16 5 47 43 4
в това число:
взломна 6 - - - 6 6 -
джебчийска 1 - - - 1 - 1
домова 16 3 3 - 13 13 -
от магазини или други търговски обекти 17 7 4 3 10 8 2
на части и вещи от МПС 7 - - - 7 7 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 6 3 2 1 3 3 -
Противозаконно отнемане на МПС 5 - - - 5 5 -
Хулиганство 2 - - - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 2 -
Други 7 1 - 1 6 5 1
СИЛИСТРА
Лица, извършители на престъпления - общо 40 4 2 2 36 33 3
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 - - - 3 3 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 1 - - - 1 1 -
Грабеж 1 - - - 1 - 1
Кражба - общо 24 4 2 2 20 19 1
в това число:
взломна 2 - - - 2 2 -
джебчийска - - - - - - -
домова 13 3 1 2 10 10 -
от магазини или други търговски обекти 7 1 1 - 6 5 1
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 1 - - - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици 7 - - - 7 6 1
Други - - - - - - -
Североизточен район
Лица, извършители на престъпления - общо 601 147 109 38 454 379 75
ВАРНА
Лица, извършители на престъпления - общо 267 64 40 24 203 175 28
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 41 7 5 2 34 25 9
Блудство 3 1 1 - 2 1 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 37 15 10 5 22 20 2
Грабеж 7 3 3 - 4 4 -
Кражба - общо 110 34 17 17 76 65 11
в това число:
взломна 6 2 2 - 4 4 -
джебчийска 1 - - - 1 1 -
домова 21 6 3 3 15 12 3
от магазини или други търговски обекти 19 8 5 3 11 8 3
на части и вещи от МПС 14 7 4 3 7 5 2
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 2 - 2 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 6 - - - 6 6 -
Хулиганство 15 2 2 - 13 12 1
Престъпления, свързани с наркотици 40 - - - 40 37 3
Други 8 2 2 - 6 5 1
ДОБРИЧ
Лица, извършители на престъпления - общо 97 32 27 5 65 57 8
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 - - - 2 2 -
Блудство 4 2 2 - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 3 - - - 3 3 -
Грабеж 2 1 1 - 1 1 -
Кражба - общо 51 24 19 5 27 23 4
в това число:
взломна 8 6 6 - 2 1 1
джебчийска 5 4 - 4 1 - 1
домова 17 5 4 1 12 10 2
от магазини или други търговски обекти 6 6 6 - - - -
на части и вещи от МПС 1 - - - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 6 2 2 - 4 4 -
Противозаконно отнемане на МПС 6 4 4 - 2 2 -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 11 - - - 11 9 2
Други 18 1 1 - 17 15 2
ТЪРГОВИЩЕ
Лица, извършители на престъпления - общо 95 31 24 7 64 51 13
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 7 - - - 7 4 3
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 18 9 8 1 9 7 2
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 55 18 15 3 37 30 7
в това число:
взломна 8 2 2 - 6 6 -
джебчийска 3 - - - 3 2 1
домова 26 6 5 1 20 17 3
от магазини или други търговски обекти 6 2 2 - 4 3 1
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 1 1 - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 2 1 1 - 1 1 -
Хулиганство 4 - - - 4 4 -
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 2 -
Други 5 3 - 3 2 1 1
ШУМЕН
Лица, извършители на престъпления - общо 142 20 18 2 122 96 26
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 12 3 3 - 9 6 3
Блудство 5 - - - 5 5 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 15 4 4 - 11 11 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 67 13 11 2 54 44 10
в това число:
взломна 1 - - - 1 1 -
джебчийска 9 - - - 9 7 2
домова 13 2 1 1 11 10 1
от магазини или други търговски обекти 10 2 1 1 8 7 1
на части и вещи от МПС 3 - - - 3 3 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 9 3 3 - 6 6 -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 6 - - - 6 4 2
Престъпления, свързани с наркотици 10 - - - 10 6 4
Други 27 - - - 27 20 7
Югоизточен район
Лица, извършители на престъпления - общо 895 216 189 27 679 600 79
БУРГАС
Лица, извършители на престъпления - общо 333 89 78 11 244 209 35
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 8 - - - 8 8 -
Блудство 8 5 5 - 3 3 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 25 9 9 - 16 16 -
Грабеж 5 - - - 5 5 -
Кражба - общо 221 71 61 10 150 123 27
в това число:
взломна 38 5 5 - 33 33 -
джебчийска 19 7 5 2 12 4 8
домова 83 38 31 7 45 34 11
от магазини или други търговски обекти 58 19 19 - 39 34 5
на части и вещи от МПС 14 - - - 14 13 1
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 1 1 - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 3 - - - 3 3 -
Хулиганство 15 4 3 1 11 9 2
Престъпления, свързани с наркотици 46 - - - 46 40 6
Други 2 - - - 2 2 -
СЛИВЕН
Лица, извършители на престъпления - общо 247 43 35 8 204 185 19
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 10 1 1 - 9 7 2
Блудство 4 - - - 4 4 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 9 4 2 2 5 5 -
Грабеж 7 - - - 7 7 -
Кражба - общо 200 38 32 6 162 150 12
в това число:
взломна 56 22 19 3 34 30 4
джебчийска 14 3 3 - 11 9 2
домова 88 7 5 2 81 78 3
от магазини или други търговски обекти 22 6 5 1 16 16 -
на части и вещи от МПС 8 - - - 8 7 1
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 10 - - - 10 10 -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 7 - - - 7 4 3
Престъпления, свързани с наркотици 5 - - - 5 5 -
Други 5 - - - 5 3 2
СТАРА ЗАГОРА
Лица, извършители на престъпления - общо 249 45 42 3 204 180 24
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 9 1 1 - 8 8 -
Блудство 7 1 1 - 6 6 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 1 - - - 1 1 -
Унищожаване и повреждане на имущество 13 3 3 - 10 10 -
Грабеж 9 4 4 - 5 5 -
Кражба - общо 155 27 24 3 128 108 20
в това число:
взломна 10 4 4 - 6 6 -
джебчийска 2 - - - 2 - 2
домова 30 7 7 - 23 19 4
от магазини или други търговски обекти 25 3 2 1 22 15 7
на части и вещи от МПС 12 1 1 - 11 9 2
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 20 6 6 - 14 14 -
Противозаконно отнемане на МПС 14 1 1 - 13 13 -
Хулиганство 14 7 7 - 7 6 1
Престъпления, свързани с наркотици 12 - - - 12 11 1
Други 15 1 1 - 14 12 2
ЯМБОЛ
Лица, извършители на престъпления - общо 66 39 34 5 27 26 1
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство 1 1 1 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 10 7 4 3 3 3 -
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 51 31 29 2 20 19 1
в това число:
взломна 13 9 9 - 4 4 -
джебчийска - - - - - - -
домова 2 2 1 1 - - -
от магазини или други търговски обекти 7 3 3 - 4 3 1
на части и вещи от МПС 5 4 4 - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 4 2 1 1 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 1 - - - 1 1 -
Други - - - - - - -
Югозападна и Южна централна България
Югозападен район
Лица, извършители на престъпления - общо 1 468 230 179 51 1 238 954 284
БЛАГОЕВГРАД
Лица, извършители на престъпления - общо 257 69 63 6 188 178 10
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 11 2 2 - 9 9 -
Блудство 3 - - - 3 3 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 19 6 6 - 13 13 -
Грабеж 2 - - - 2 1 1
Кражба - общо 175 55 49 6 120 114 6
в това число:
взломна 32 12 12 - 20 20 -
джебчийска 9 7 6 1 2 1 1
домова 22 4 4 - 18 18 -
от магазини или други търговски обекти 43 15 11 4 28 24 4
на части и вещи от МПС 19 3 3 - 16 16 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 12 4 4 - 8 8 -
Противозаконно отнемане на МПС 8 4 4 - 4 4 -
Хулиганство 6 - - - 6 6 -
Престъпления, свързани с наркотици 20 - - - 20 17 3
Други 13 2 2 - 11 11 -
КЮСТЕНДИЛ
Лица, извършители на престъпления - общо 69 17 13 4 52 46 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 5 3 3 - 2 2 -
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 42 14 10 4 28 27 1
в това число:
взломна 5 1 1 - 4 4 -
джебчийска - - - - - - -
домова 10 1 1 - 9 9 -
от магазини или други търговски обекти 18 8 6 2 10 10 -
на части и вещи от МПС 3 - - - 3 3 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 8 - - - 8 7 1
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 1 1
Други 9 - - - 9 6 3
ПЕРНИК
Лица, извършители на престъпления - общо 47 10 6 4 37 23 14
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество - - - - - - -
Грабеж 4 - - - 4 3 1
Кражба - общо 35 10 6 4 25 14 11
в това число:
взломна 17 5 2 3 12 6 6
джебчийска - - - - - - -
домова 4 - - - 4 2 2
от магазини или други търговски обекти 4 2 2 - 2 1 1
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 3 - - - 3 3 -
Престъпления, свързани с наркотици 5 - - - 5 3 2
Други - - - - - - -
СОФИЯ
Лица, извършители на престъпления - общо 76 13 9 4 63 52 11
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество - - - - - - -
Грабеж 3 - - - 3 3 -
Кражба - общо 61 13 9 4 48 38 10
в това число:
взломна 5 1 1 - 4 4 -
джебчийска 4 2 - 2 2 1 1
домова 17 3 3 - 14 13 1
от магазини или други търговски обекти 5 1 1 - 4 3 1
на части и вещи от МПС 1 - - - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 1 - - - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици 5 - - - 5 4 1
Други 5 - - - 5 5 -
СОФИЯ-СТОЛИЦА
Лица, извършители на престъпления - общо 1 019 121 88 33 898 655 243
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) 1 - - - 1 1 -
Телесна повреда 60 2 2 - 58 51 7
Блудство 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 93 16 14 2 77 61 16
Грабеж 52 - - - 52 52 -
Кражба - общо 554 97 67 30 457 297 160
в това число:
взломна 6 - - - 6 6 -
джебчийска 14 5 1 4 9 3 6
домова 17 3 3 - 14 13 1
от магазини или други търговски обекти 411 71 49 22 340 215 125
на части и вещи от МПС 8 2 2 - 6 6 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 - - - 3 3 -
Противозаконно отнемане на МПС 3 - - - 3 3 -
Хулиганство 74 3 2 1 71 59 12
Престъпления, свързани с наркотици 144 - - - 144 106 38
Други 35 3 3 - 32 22 10
Южен централен район
Лица, извършители на престъпления - общо 649 240 198 42 409 370 39
КЪРДЖАЛИ
Лица, извършители на престъпления - общо 65 29 28 1 36 35 1
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 8 4 4 - 4 4 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 40 18 18 - 22 22 -
в това число:
взломна 6 4 4 - 2 2 -
джебчийска 5 4 4 - 1 1 -
домова 4 1 1 - 3 3 -
от магазини или други търговски обекти 6 1 1 - 5 5 -
на части и вещи от МПС 1 - - - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 2 2 2 - - - -
Хулиганство 3 1 - 1 2 1 1
Престъпления, свързани с наркотици 1 - - - 1 1 -
Други 11 4 4 - 7 7 -
ПАЗАРДЖИК
Лица, извършители на престъпления - общо 120 35 27 8 85 76 9
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 1 1 - 4 4 -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 16 6 5 1 10 9 1
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Кражба - общо 72 26 19 7 46 41 5
в това число:
взломна 15 6 6 - 9 9 -
джебчийска 1 - - - 1 1 -
домова 21 5 5 - 16 16 -
от магазини или други търговски обекти 10 3 2 1 7 3 4
на части и вещи от МПС 5 5 2 3 - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 1 1 - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 11 - - - 11 9 2
Други 13 2 2 - 11 10 1
ПЛОВДИВ
Лица, извършители на престъпления - общо 271 127 105 22 144 124 20
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 - - - 5 5 -
Блудство 2 2 2 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 36 21 20 1 15 15 -
Грабеж 4 1 1 - 3 3 -
Кражба - общо 161 91 70 21 70 57 13
в това число:
взломна 16 11 8 3 5 5 -
джебчийска 22 12 6 6 10 8 2
домова 29 19 17 2 10 9 1
от магазини или други търговски обекти 41 25 18 7 16 11 5
на части и вещи от МПС 9 6 6 - 3 3 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 3 3 - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 7 1 1 - 6 6 -
Хулиганство 13 2 2 - 11 10 1
Престъпления, свързани с наркотици 25 - - - 25 19 6
Други 18 9 9 - 9 9 -
СМОЛЯН
Лица, извършители на престъпления - общо 63 11 7 4 52 46 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 6 1 1 - 5 4 1
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 35 10 6 4 25 22 3
в това число:
взломна 1 - - - 1 1 -
джебчийска - - - - - - -
домова 8 1 - 1 7 7 -
от магазини или други търговски обекти 11 4 4 - 7 6 1
на части и вещи от МПС 1 - - - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 4 - - - 4 4 -
Престъпления, свързани с наркотици 8 - - - 8 7 1
Други 7 - - - 7 6 1
ХАСКОВО
Лица, извършители на престъпления - общо 130 38 31 7 92 89 3
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 1 - 1 2 2 -
Блудство 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 7 1 1 - 6 6 -
Грабеж 6 1 1 - 5 5 -
Кражба - общо 81 27 23 4 54 52 2
в това число:
взломна 4 - - - 4 4 -
джебчийска 2 - - - 2 2 -
домова 18 3 3 - 15 15 -
от магазини или други търговски обекти 18 9 5 4 9 8 1
на части и вещи от МПС 9 1 1 - 8 8 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 4 2 2 - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 5 2 2 - 3 3 -
Хулиганство 5 3 2 1 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 12 - - - 12 11 1
Други 9 3 2 1 6 6 -
20.04.2017
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

atetevenska@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 април 2017 г.
Дата на публикуване20 април 2017 г.
Дата на последно актуализиране20 април 2017 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните осигурява данни за броя на лицата, преминали, водени на отчет или снети от отчет в детските педагогически стаи, броя на извършените противообществени прояви и извършените престъпления от малолетни и непълнолетни лица, броя на лицата с наложени възпитателни мерки, както и за броя на лицата, пострадали от престъпления.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Понятия и дефиниции

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който организира социално-превантивната дейност на територията на общината; разглежда възпитателни дела за противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс (НК) и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия, непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт, се предвижда налагане на възпитателна мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН); превежда в изпълнение наложените мерки съгласно ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им.

Малолетни лица са лицата на възраст от 8 навършени до 14 ненавършени години.

Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 навършени до 18 ненавършени години.

Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които издирват и установяват малолетните и непълнолетните правонарушители, както и причините и условията за техните противообществени прояви или престъпления; издирват и установяват малолетните и непълнолетните – обект на престъпно посегателство, на малтретиране или оставени без надзор; уведомяват съда и прокуратурата и другите компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица; участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетните и непълнолетните; водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са извършили престъпления и противообществени прояви, осъдени непълнолетни за престъпления от общ характер, освободени от поправителните домове, освободени от възпитателни училища интернати и освободените от социално-педагогическите интернати, настанени в тях по реда на ЗБППМН.

Социално-педагогическите интернати (СПИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, които са извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.

Възпитателните училища интернати (ВУИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, извършили противообществените прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът е наложил такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно ЗБППМН.

Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

Безнадзорно дете е лице, ненавършило 18-годишна възраст и оставено без грижата на родителите, или на лицата, които ги заместват.

Лицата, които ги заместват са настойниците, попечителите и лицата, които полагат грижи по отглеждането и възпитанието на малолетния или непълнолетния.

Статистическа единица

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 – 2016

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс;
 • Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488.

Достъп на потребителите

Данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните: http://www.nsi.bg/bg/node/3794.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по установена процедура и при спазване изисванията за достоверност и качество на данните.

НСИ осъществява контрол за качеството на получаваната от респондентите информация.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на детската престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Периодично се извършва оценка на потребностите от данни и начините за обезпечаването им.

Пълнота

Обхваща цялостната дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

T+4 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основна натовареност – на респондентите от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и инспекторите от ДПС.

В НСИ – експертите от ТСБ и ЦУ, отговарящи за провеждането на наблюдението.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната и структурни звена на МВР.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр "Отчет за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните", попълван от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната с участието на представители на структурни звена на МВР.

Валидиране на данни

На ниво ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Престъпления и осъдени лица 2016
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2016 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2017 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • Статистически справочник 2017
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • България 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2017. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2015
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2015 е на разположение на потребителите на статистическа информация на интернет страницата на НСИ.
 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • България 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2016. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници