Формуляр "Годишен отчет на предприятията с горскостопанска дейност през 2016 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр СС 00030 „Годишен отчет на предприятията, извършващи горскостопанска дейност през 2016 година”

Наблюдението е изчерпателно и се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2017 година.

С формуляра се събира информация за производство и продажби на необработен дървен материал, на недървесни горски продукти, както и данни за дейностите, извършвани в горските територии - собственост на държавата, на общините, на частни юридически или на частни физически лица.

Отчетът се попълва задължително от всички предприятия с горскостопанска дейност, без тази на Държавните горски предприятия. Тяхната дейност се отчита от териториалните им поделения (държавни горски и ловни стопанства).

Отчетът се представя в съответното отдел „Статистически изследвания“ на Териториално статистическо бюро (ТСБ) в срок до 19.05.2017 г. по един от следните начини:

• Чрез формуляр на хартиен носител и указания за попълване.

• Чрез попълване на електронен формуляр (в off-line режим) и изпращането му по електронната поща на посочените по-долу електронни адреси.

Задължението за предоставяне на информация е съгласно чл. 20 от Закона за статистиката (обн. ДВ, бр. 57 от 25.06.1999 г., доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.). Конфиденционалността на информацията е гарантирана съгласно чл. 25 до чл. 27 от същия закон.

Повече информация за провеждането на изследването може да бъде получена в НСИ на телефон 02/9857-470 (Диляна Христова), както и от експертите в отделите „Статистически изследвания“ на ТСБ на посочените по-долу телефони. Информация за работа с приложния софтуер може да бъде получена в НСИ на телефон: 02/9857-478 (Ралица Радовска).

№ по ред
Отдели „Статистически изследвания“
Експерт
Теле-фонен код на града
Телeфон
Адрес - електронна поща за изпращане на файловете с данни в НСИ
01
Благоевград
Румяна Михова
073
889-65-23
02
Бургас
Кармен Димитрова
056
85-19-23
03
Варна
Катя Байчева
052
57-52-30
04
Велико Търново
Николай Николов
062
61-45-25
05
Видин
Анна Иванова
094
60-92-73
06
Враца
Петя Манчева
092
66-86-74
07
Габрово
Марияна Спасова
066
81-97-35
08
Кърджали
Илиана Баръмова
0361
6-70-36
09
Кюстендил
Гергана Христова
078
55-96-63
10
Ловеч
Красимира Кочева
068
68-60-77
11
Монтана
Мариела Петкова
096
39-18-32
12
Пазарджик
Христина Янева
034
40-27-25
13
Перник
Анелия Славова
076
68-86-60
14
Плевен
Димитра Лазос
064
89-04-33
15
Пловдив
Пенка Петкова
032
65-87-23
16
Разград
Анита Златева
084
61-61-37
17
Русе
Янка Богословова
082
81-14-35
18
Силистра
Миглена Фердинандова
086
81-83-17
19
Сливен
Радостина Михайлова
044
61-34-30
20
Смолян
Магда Грамадарова
0301
6-74-30
21
София-град
Милена Димитрова
02
98-57-405
22
София-област
Анета Тотева
02
98-57-228
23
Стара Загора
Петя Петкова
042
61-94-26
24
Добрич
Нела Фокова
058
65-53-21
25
Търговище
Маргарита Дякова
0601
6-94-32
26
Хасково
Стоянка Въчева
038
60-88-73
27
Шумен
Мариян Иванов
054
85-06-28
28
Ямбол
Емилия Петрова
046
68-63-24