Заети лица - национално ниво


Динамичен ред: GDP_2.2.1_ESA_2010.xls

ЗАЕТИ ЛИЦА
(хиляди)
Показатели Номенклатура А10 Икономически дейности Трето тримесечие 2018*
Заети лица   Общо за икономиката 3 681.67
  A Селско, горско и рибно стопанство 724.395
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 731.058
  F Строителство 194.017
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 919.394
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 97.537
  K Финансови и застрахователни дейности 65.362
  L Операции с недвижими имоти 27.675
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 255.496
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 549.870
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 116.869
Наети лица   Общо за икономиката 2 681.37
  A Селско, горско и рибно стопанство 114.487
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 676.931
  F Строителство 158.480
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 722.851
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 91.123
  K Финансови и застрахователни дейности 61.663
  L Операции с недвижими имоти 24.102
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 218.301
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 531.184
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 82.245
Самонаети лица   Общо за икономиката 1 000.31
  A Селско, горско и рибно стопанство 609.908
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 54.127
  F Строителство 35.537
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 196.543
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 6.414
  K Финансови и застрахователни дейности 3.699
  L Операции с недвижими имоти 3.573
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 37.195
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 18.686
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 34.624

* Данните са предварителни
07.12.2018
Заети лица и отработени човекочасове - национално ниво - Заети, наети и самонаети лица
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Нефинансови национални сметки“

Лице за контакт

Марин Гергов

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

MGergov@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 537

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране01 октомври 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Заети лица - включват наетите и самонаетите лица, ангажирани в дадена производствена дейност, попадаща в производствените граници на системата. Наети лица - лицата, работещи за дадена институционална единица резидент и получавайки възнаграждение за вложения труд. В наетите лица се включват наетите работещи по трудов, граждански или работещи без договор. Самонаети лица - лицата, които са еднолични собственици или съсобственици на некорпорирани предприятия, в които те работят.

Използвани класификации

Kласификация на икономическите дейности (КИД - 2008)

Обхват

Общо за икономиката.

Понятия и дефиниции

Заетите лица включват наетите и самонаетите лица, ангажирани в дадена производствена дейност, попадаща в производствените граници на системата.

Наети лица – лицата работещи за дадена институционална единица резидент и получавайки възнаграждение за вложения труд. В наетите лица се включват следните категории:

 • лица ангажирани от работодател по силата на договор за заетост;
 • чиновници и други държавни служители, чиито срокове и условия за наемане са определени и установени с държавен закон;
 • въоръжени сили, състоящи се от лицата, постъпили на краткосрочна или дългосрочна служба, наборници (включително наборниците, работещи за граждански цели);
 • собственици на корпорации, ако те работят в тях;
 • студенти, имащи официално споразумение по силата на което те отдават част от своя труд като вложен в производствения процес на дадено предприятие в замяна на възнаграждение и (или) образователни услуги;
 • надомни работници, ако е налице изрично споразумение, че надомният работник получава възнаграждение на база извършена работа;
 • работници инвалиди при наличие на официална или не връзка между работодател и наето лице;
 • лицата наети от агенциите за временна заетост;
 • лицата, които временно отсъстват от работа при условие, че са официално обвързани с работно място и получават надница или работна заплата, уверение за връщане на работа след края на непредвидено обстоятелство или споразумение за дата на завръщане.

Самонаети лица – лицата, които са еднолични собственици или съсобственици на некорпорирани предприятия в които те работят. Самонаетите лица се класифицират като такива, ако не се считат за наети. Като самонаети лица се третират следните категории:

 • неплатени семейни работници, включително тези работещи в некорпорирани предприятия и ангажирани напълно или частично в производствения процес;
 • надомни работници, чиито доход е функция от стойността на продукцията от даден производствен процес, за който те са отговорни;

· лицата заети в предприятие ангажирано с производство изцяло за тяхно крайно потребление.

Статистическа единица

Заето лице резидент

Статистическа съвкупност

Заети лица

Географски обхват (територия)

България

Времеви обхват

1995 - второ тримесечие 2014

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

хиляди

Отчетен период

тримесечие

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 549/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

Споделяне на данни

Програма на Евростат за предоставяне на данни в областта на национални сметки, МВФ, ООН.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация се публикува: 9месеца след изтичането на съответния отчетен период.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Брутен вътрешен продукт в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

тримесечно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

прессъобщение

Публикации

Статистически справочник

Онлайн база данни

Подробни данни са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Брутен вътрешен продукт - Заети лица, отработени човекочасове и производителност на труда – Тримесечни данни - Заети лица - национално ниво: http://www.nsi.bg/bg/node/2262

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение
Методологични документи

Европейска система от национални сметки (2010) (Евростат).

Документация за качеството
Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството

Въпросник относно прилагането на принципите на Кодекса на европейската статистическа практика.

Приложимост
Потребности на потребителите
Удовлетвореност на потребителите
Пълнота
Точност и надеждност
Обща точност
Извадкови грешки
Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

Тримесечни оценки:

 • Текущи тримесечни оценки за БВП – Т+65 дни след изтичане на отчетния период
Точност на представяне
Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост
Сравнимост във времето
Съгласуваност между предметни области

Допълнителна информация за други показатели в областта на национални сметки са налични в други тематични области свързани с национални сметки.

Вътрешна съгласуваност
Разходи и натовареност
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В практиката на системата от национални сметки съществуват два основни типа ревизии на данните, извън обхвата и съдържанието на прилаганите методи за сезонно изглаждане. Първият тип ревизии са текущи, регулярни характеризиращи се с наличие на нова или актуализирана статистическа информация на база статистически изследвания или административни източници. Вторият тип ревизии са свързани с промяна на използвана методология и изчислителни процедури за конкретни статистически показатели.

Ревизия на данните - практика

В съответствие с Програмата на Евростат за предоставяне на данни в областта на национални сметки и Националната статистическа програма на България, данните за БВП се разработват в следната периодичност:

 • Тримесечни оценки:

- Текущи тримесечни оценки за БВП – Т+65 дни след изтичане на отчетния период

 • Предварителни годишни оценки – сума от оценките на тримесечните данни – Т+65 дни след изтичане на отчетния период
Статистическа обработка
Източници на данни

· Изследване на работната сила;

· Отчет за наетите лица отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд.

Честота на събиране на данни

тримесечно

Събиране на данни

тримесечни данни

Валидиране на данни

Осъществяване на валидиращи процедури за оценка на качеството на данните.

Обработка на данни

Осъществяване на валидиращи процедури за оценка на качеството на данните и разработване на дооценки за изчерпателност на данните.

Изглаждане

Прилага се сезонно изглаждане на данните посредством софтуер Деметра.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml