Инвестиции


  • Чуждестранни преки инвестиции
    • Годишни данни
      • Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12 по икономически дейности
      • Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12 по статистически райони и области
  • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
    • Тримесечни данни
      • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности
    • Годишни данни
      • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности
      • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по статистически райони
  • Чуждестранни преки инвестиции
  • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

Страници