Работна среща по проект за младежката миграция в Дунавския регион (YOUMIG)

На 28.02.2019 г. в Националния статистически институт се проведе трета работна среща в рамките на проект „Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с въздействието на транснационалната младежка миграция (YOUMIG)“, който се реализира в рамките на транснационалната програма за Дунавския регион (Interreg - Danube Transnational Programme - ERDF).

Участие взеха експерти от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията по заетостта, както и от партньора на местно ниво - Община Бургас.

По време на срещата бяха представени и обсъдени политики и препоръки за по-добро институционално сътрудничество по отношение на младежката миграция.

Повече информация за проекта може да се намери на следния интернет адрес: