ГОД на нефинансовите предприятия, съставящи баланс, на хартиен носител

Попълнени хартиени формуляри се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Те се представят заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс за 2018 година.

Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2018 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2018 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2018 година
2. Справка за местните единици за 2018 година
3. Справка за група предприятия през 2018 година
4. Счетоводен баланс към 31.12.2018 година
5. Отчет за приходите и разходите за 2018 година
6. Отчет за собствения капитал за 2018 година
7. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2018 година
8. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2018 година
9. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2018 г. на микропредприятията
10. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2018 година
11. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2018 година
12. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2018 година
13. Справка за данъците и таксите през 2018 година
14. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2018 година
15. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2018 година
16. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2018 година
17. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2018 година
18. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2018 година
19. Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2018 година
20. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2018 година
21. Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти през 2018 година
22. Справка за продажбите и търговските обекти през 2018 година
23. Справка за разходите на суровини и материали за 2018 година
24. Отчет за разхода на горива и енергия за 2018 година
25. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2018 година
26. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2018 година
27. Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2016 – 2018 година
28. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2018 година

Предприятията, произвеждащи промишлени продукти, имат възможност да изтеглят и разпечатат подготвените, в XLS формат, специфични справки, за всяка икономическа дейност поотделно.