Младши експерт в отдел „Връзки с потребителите и е-услуги“ към дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 04.10.2018 г.
СПИСЪК
 
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ВРЪЗКИ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И Е-УСЛУГИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „МНОГОСЕКТОРНА СТАТИСТИКА И УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“ ПРИ НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ                    
 
 
На основание чл. 20, чл. 21, чл. 24, т. 1 и чл. 27 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и съгласно протокол от 02.10.2018 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-757/01.10.2018 г. на председателя на Националния статистически институт (НСИ), до участие в конкурса се допускат следните кандидати:
Име, презиме и фамилия
1
Гергана Николаева Найденова
2
Васил Илиев Мангъров
3
Катя Христова Испорска
4
Елена Весева Мустакова
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 15.10.2018 г. от 09:30 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.
 
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
 
Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 15.10.2018 г. от 11.30 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2 партер, зала „Пресцентър”.
 
В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.
 
При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:
 
1. Общи познания.
1.1. Закон за държавния служител /глава втора и трета/.
 
2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ. http://www.nsi.bg/bg/node/2/
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Национална статистическа програма за 2018 г.;
2.4. Стратегия за развитие на националната статистическа програма в Р България 2013 -2017, изменена чрез удължаване до 2020 година;
2.5. Отчет за изпълнение на НСП и за дейността на НСИ през 2017 г.;
2.6. Правилник за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.
2.7. Правилник за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели  
 
3. Рубрики на интернет страница на НСИ (www.nsi.bg):
3.1. За потребителите
3.2. Статистически данни
 
Подрубрики:
Заявки за услуги
Удовлетвореност на потребителите
 
 
04.10.2018 г.                                     Председател на комисията:          /П/
                                                           /Искра Георгиева/

 

Файл: