Главен експерт в отдел „Обща администрация” в ТСБ - Юг

Публикуван на: 06.07.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 16.07.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Териториално статистическо бюро - Юг, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 59 на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № Ю-РД-04-47/03.07.2018г. на директора на Териториално статистическо бюро - Юг,

Обявява:

І. Обявявам  конкурс по служебно правоотношение за  една щатна бройка - „Главен  експерт” в отдел „Обща администрация в Териториално статистическо бюро - Юг.

II. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен – бакалавър;
2. Професионален опит – 2 /две/ години или ранг IV младши
 
III. Допълнителни изисквания:
1. Специалност – информатика, инженерно образование, математика;
2. Компютърни умения: в областта на управление на ИТ среди; познания в областта на ИТ, компютърните мрежи и управлението им, информационни системи, базов и приложен софтуер (Windows, офис пакети, системи за управление на компютърни мрежи).
3. Владеенето на английски език е предимство.

ІV. Начин на провеждане на конкурса - решаване на тест и интервю.

V. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи както следва:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация;

VІ. Документите за участие в конкурса се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 11.30 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на ТСБ - Юг, гр. Пловдив, бул. “Санкт Петербург “ № 59, ет. ІІІ, стая 306.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), до 10 дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. При подаване на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика за конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове.

VІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на:
- Информационното табло на ІІІ етаж в сградата на ТСБ - Юг
- на интернет страницата на НСИ /www.nsi.bg/.

VІІІ. Кратко описание на длъжността: Подпомага началника на отдела при организирането на ефикасно и икономично управление, поддържка и експлоатация на центровете за данни и прилежащата инфраструктура (масиви за съхранение и архивиране на данни и софтуер, мрежи и комуникационно оборудване, друга компютърна техника и софтуер, средства за пожароизвестяване и гасене.) в ТСБ – Юг.

ІX. Размер на основната заплата за длъжността - 1000 лв.