Младши експерт в отдел „Човешки ресурси“ към дирекция „Обща администрация“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 21.06.2018 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС за длъжността –  „младши експерт“ в отдел „Човешки ресурси“ към дирекция „Обща администрация” при ЦУ на НСИ

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 24, т. 1 и чл. 27 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и съгласно протокол от 18.06.2018 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-05-468/12.06.2018 г. на д-р Богдан Богданов за председател на НСИ, съгласно Заповед № РД-05-461/11.06.2018 г., до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме и фамилия
1
Ирина Любомирова Тръпкова
2
Емил Николов Стоянов
3
Виолета Младенова Костадинова
4
Маринела Дикова Драгнева
5
Ирина Васкова Дочева
6
Десислава Валентинова Борисова
7
Светлана Христова Гошева
8
Георги Живков Апостолов
9
Симона Георгиева Чичкова
10
Андриана Андреева Андреева
11
Милен Енчев Василев
12
Славка Христова Иванова
13
Илиана Петрова Герговска
14
Габриела Методиева Владова - Боботилова
15
Вержиния Петкова Димитрова
16
Елиза Кристиянова Кирилова
17
Борислава Бориславова Богоева
18
Росен Тодоров Василев
19
Теодора Николаева Тодорова
20
Ива Методиева Инджова
21
Гълъбина Панайотова Бакалова
22
Силвия Георгиева Благоева
23
Цветелина Петкова Стоянова - Стефанова

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 09.07.2018 г. от 9:30 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 09.07.2018 г. от 11:15 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.
В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.
 

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

Закон за статистиката, Глава първа и втора

Закон за администрацията, Глава втора, трета, пета

Устройствен правилник на НСИ –публикуван е на интернет страницата на НСИ, раздел „Нормативна уредба“

Закон за държавния служител – Глава втора, трета и четвърта

Закон за здравословни и безопасни условия на труд  - Глава трета

Наредба за студентските стажове в държавната администрация

Наредба за стипендиантска програма в държавната администрация

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията

Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

Наредба за документите за заемане на държавна служба

Наредба за работното време, почивките и отпуските – Глава трета

Наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация

Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Наредба за обмен на документи в администрацията

Кодекс на труда – Глава Пета, раздел I – Трудов договор

Забележка: посочените източници за подготовка  в по-тъмен цвят са задължителни

 

21.06.2018 г.                                     Председател на комисията:
                                                                 /П/

 

Файл: