Младши експерт в сектор „Социална статистика“ на отдел „Статистически изследвания - Варна“ в ТСБ - Североизток

Публикуван на: 06.06.2018 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 1 от 05.06.2018 г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № ТСБ-РД-04-37/31.05.2018 г. на директора на ТСБ – Североизток,  за организиране на конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в сектор „Социална статистика“ на отдел  „Статистически изследвания - Варна“ към Териториално статистическо бюро – Североизток, при Национален статистически институт

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Въз основа на преценката комисията реши:

а) Допуска до конкурса следните кандидати:

1
Василка Николаева Георгиева
2
Наталия Тодорова Дичева
3
Десислава Николова Тодорова
4
Елена Ивайлова Петрова
5
Мартин Иванов Петков
6
Валери Николаев Николаев
7
Виолета Тодорова Митева
8
Станимира Апостолова Димитрова-Янчева
9
Павлина Калинова Джунева
10
Йорданка Драгнева Николова

б) Недопуснати кандидати :

Име, презиме и фамилия
Основание за недопускане
1
Галина Цветанова Статкова-Иванова
Представените документи не удостоверяват нужната специалност, необходима за заемане на длъжността.
Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 14.06.2018 г. от  10.30 ч., в сградата на ТСБ – Североизток,  гр. Варна, бул. „Сливница“  № 191, ет. 5 ст. 508.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на конкурса.

Интервюто с кандидатите успешно издържали теста ще се проведе в деня на провеждане на теста 14.06.2018 г.  от 13.30 часа в сградата на ТСБ – Североизток,  гр. Варна, бул. „Сливница“  № 191, ет. 5  ст. 508. 

Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовка на допуснатите до конкурс кандидати за заемане на конкурсната  длъжност:

1. Общи познания за българската администрация:
1.1. Закон за държавния служител;
1.2. Закон за администрацията;
 
2. Познания за законови и други документи регламентиращи  дейността на НСИ
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2013 - 2017 г. изменена чрез удължаване до 2020 година;
2.4. Национална статистическа програма за 2018 г.;
 
3. Базови познания в областта на статистиката
3.1. Интернет страницата на НСИ
 
                                                          Председател на комисията:
                                                                                                           (Петя Казакова)
 
Файл: