Старши счетоводител в отдел „Обща администрация“ в ТСБ - Югозапад

Публикуван на: 16.10.2017 г.
 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
 
от Протокол №1 от 16.10.2017 г. на комисията, назначена със заповед № ЮЗ-РД-04-69/12.10.2017 г. на директора на ТСБ – Югозапад за заемане на длъжността – старши счетоводител в отдел „Обща администрация“ в Териториално статистическо бюро – Югозапад при Национален статистически институт
 
 
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
Въз основа на преценката комисията реши:
 
А. Допуска до конкурс следните кандидати:
Име, презиме и фамилия
1
Аделина Милчова Василева
2
Галина Неделчева Петрова
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 24.10.2017 г. от 10:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, високо тяло, ет.1, стая 101.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
 
Интервюто с кандидатите успешно издържали теста ще се проведе на 24.10.2017г. от 13.00 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, високо тяло, ет.1, стая 101.
 
Б. Не допуска до конкурс следните кандидати: няма недопуснати кандидати.
 
 
Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовка на допуснатите до конкурс кондидати за заемане на длъжността - старши счетоводител в отдел „Обща администрация“ на Териториално статистическо бюро – Югозапад при Национален статистически институт
 
1. Общи познания за българската администрация
1.1.  Закон за администрацията;
1.2.  Закон за държавния служител;
1.3.  Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
1.4.  Закон за счетоводството
1.5.  Класификатор на длъжностите в администрацията
1.6.  Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
1.7.  Кодекс на труда
1.8.  Закон за данъците върху доходите на физическите лица
1.9.  Кодекс за социално осигураване
 
2.  Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ
2.1.  Закон за статистиката;
2.2.  Устройствен правилник на НСИ;
 
 
    Председател на комисията:
/ Силвия Петрова /
Дата: 16.10.2017 г.
 

 

Файл: