Старши експерт в отдел „Статистически изследвания – София“ в ТСБ - Югозапад

Публикуван на: 16.10.2017 г.
 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
 
 
от Протокол №1 от 16.10.2017 г. на комисията, назначена със заповед № ЮЗ-РД-04-68/12.10.2017 г. на директора на ТСБ – Югозапад за заемане на две длъжности – старши експерт в отдел „Статистически изследвания – София“ на Териториално статистическо бюро – Югозапад при Национален статистически институт
 
 
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
 
Въз основа на преценката комисията реши:
 
А. Допуска до конкурс следните кандидати:
Име, презиме и фамилия
1
Тодор Димитров Димитров
2
Юлиян Парашкевов Палуков
3
Никола Павлов Стоев
4
Лилия Стоянова Патова - Манчева
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 23.10.2017 г. от 10:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, високо тяло, ет.1, стая 101.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
 
Интервюто с кандидатите успешно издържали теста ще се проведе на 23.10.2017г. от 13.00 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, високо тяло, ет.1, стая 101.
 
Б. Не допуска до конкурс следните кандидати: няма недопуснати кандидати .
 
 
Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовка на допуснатите до конкурс кондидати за заемане на две длъжности - старши експерт в отдел „Статистически изследвания – София“ на Териториално статистическо бюро – Югозапад при Национален статистически институт
 
1. Общи познания за българската администрация
1.1.  Закон за администрацията;
1.2.  Закон за държавния служител;
1.3.  Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
 
2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ
2.1.  Закон за статистиката;
2.2.  Стратегия за развитие на Националната статистическа система на РБългария, 2013 – 2017 година;
2.3.  Устройствен правилник на НСИ;
2.4.  Национална статистическа програма за 2017 година;
2.5.  Правилник за разпространение на статистически продукти и услуги;
 
3. Базови познания в областта на статистика
3.1.  Учебни помагала по обща теория на статистиката;
3.2.  Интернет страници на НСИ.
 
 
    Председател на комисията: (п)
/ Ваня Илиева /
Дата: 16.10.2017 г.
 

 

Файл: