Старши експерт в отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“ към дирекция „Демографска и социална статистика“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 02.10.2017 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

за длъжността: Старши експерт 1 (една) щатна бройка,
в отдел: „Статистика на здравеопазването и правосъдието“
в дирекция: „Демографска и социална статистика“
в: Национален статистически институт

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 24, т. 1 и чл. 27 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и съгласно протокол КО – 103/27.09.2017 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-689/26.09.2017 г. на председателя на Националния статистически институт (НСИ), комисията реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия
1
Любомира Савова Николова
2
Диана Николова Савчева
3
Димитър Божков Лилов
4
Цветана Михайлова Лоринкова


Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 10.10.2017 г. от 9:30 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 10.10.2017 г. от 11.30 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

За подготовка допуснатите до конкурса кандидати за заемане на длъжността „старши експерт” в отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието” в ЦУ на НСИ, могат да ползват следните области на познанието и информационни източници:

1. Общи административни познания
1.1. Закон за държавния служител
1.2. Закон за администрацията
 
2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ
 
3. Базови познания в областта на статистиката на здравеопазването и правосъдието - публикувани в сайта на НСИ www.nsi.bg:
 
27.09.2017 г.                                      Председател на комисията:           П
                                                            /Магдалена Костова/
 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

На основание чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и съгласно протокол КО – 103/27.09.2017 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-689/26.09.2017 г. на председателя на Националния статистически институт (НСИ), комисията реши:

І. Не допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия
Причини за недопускане
1.
Радослава Тодорова
Мечкюрова
Не са представени документи, удостоверяващи наличието на изискуемия професионален опит и/или придобит ранг като държавен служител.
2.
Георги Симеонов Марянски
Не са представени документи, удостоверяващи наличието на изискуемия професионален опит и/или придобит ранг като държавен служител.
 
27.09.2017 г.                                      Председател на комисията:             П
                                                 /Магдалена Костова/
 
Файл: