Главен експерт в отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти” към дирекция „Многосекторна статистика и услуги на потребителите“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 02.10.2017 г.
 
Препис – извлечение
 
от Протокола на комисията, назначена със заповед № РД 05-686/26.09.2017 г. на Председателя на НСИ за провеждане на конкурсна процедура за заемане на  длъжността „главен експерт” в отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти”, към дирекция „Многосекторна статистика и услуги на потребителите“ при ЦУ на НСИ.                                                               
 
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
                 
за длъжността „главен експерт” в отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти”, дирекция „Многосекторна статистика и услуги на потребителите“ при ЦУ на НСИ, съгласно чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
 
Допуска до конкурса следния кандидат:
Име, презиме и фамилия
1.
Димитър Божков Лилов
Допуснатият кандидат трябва да се яви за провеждане на практически изпит на 12.10.2017 г. от 9.30 часа в сградата на НСИ, ул. „П. Волов” № 2, ет. партер, зала „Пресцентър”.
 
Интервюто с успешно издържалия практическия изпит кандидат ще се проведе на  12.10.2017 г. от 13.30 часа в сградата на НСИ, ул. „П. Волов” № 2, ет. партер, зала „Пресцентър”.
 
До участие в интервюто ще се допусне кандидатът, при резултат от практическия изпит най-малко "4". 
 
Допуснатият кандидат следва да представи документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
     
Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на допуснатия до конкурс кандидат за заемане на длъжността „главен експерт” в отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти”, дирекция „Многосекторна статистика и услуги на потребителите“.  
 
Рубрики на интернет сайта на НСИ (www.nsi.bg):
1. Статистически данни
2. Ние в Европейския съюз
3. Прессъобщения
 
 
Дата: 29.09.2017 г.                                    Председател на комисията: /п/
                                                                                                                  Искра Георгиева       
 
 
Препис – извлечение
 
от Протокола на комисията, назначена със заповед № РД 05-686/26.09.2017 г. на Председателя на НСИ за провеждане на конкурсна процедура за заемане на  длъжността „главен експерт” в отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти”,  дирекция „Многосекторна статистика и услуги на потребителите“ при ЦУ на НСИ.  
 
СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА
 
за длъжността „главен експерт” в отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти”, дирекция „Многосекторна статистика и услуги на потребителите“ при ЦУ на НСИ,  съгласно чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
 
Не допуска до конкурса следния кандидат:
Име, презиме и фамилия
Основание за недопускане
1
Здравка Василева Зоркова
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванeто за професионален опит – 3 години или ранг ІV мл.
 
 
Дата: 29.09.2017 г.                                    Председател на комисията:  /п/
                                                                                                                  Искра Георгиева
 

 

Файл: