Две длъжности „Младши експерт” в отдел „Връзки с потребителите и е-услуги” към дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите” при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 02.10.2017 г.
 
СПИСЪК
на допуснатите кандидати до участие в конкурс за две длъжноси – „Младши експерт” в отдел „Връзки с потребителите и е-услуги“ към дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите” при ЦУ на НСИ
 
 
На основание чл. 20, чл. 21, чл. 24, т. 1 и чл. 27 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и съгласно протокол КО -106/02.10.2017 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-687/26.09.2017 г. на председателя на Националния статистически институт (НСИ), до участие в конкурса се допускат следните кандидати:
Име, презиме и фамилия
1
Иван Димитров Андонов
2
Кристиана Антониева Найденова
3
Димитър Божков Лилов
4
Траян Юлиянов Касабов
5
Никола Павлов Стоев
6
Ивона Бориславова Вълкова
7
Моник Георгиева Стоицева
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 11.10.2017 г. от 9:30 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.
 
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
 
Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 11.10.2017 г. от 13.30 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.
 
В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.
 
За подготовка допуснатите до конкурса кандидати за заемане на длъжността „младши експерт” в отдел „Връзки с потребителите и е-услуги” в ЦУ на НСИ, могат да ползват следните области на познанието и информационни източници:
 
1. Общи познания. https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134673408
1.1.Закон за държавния служител.
 
2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ. http://www.nsi.bg/bg/node/2/
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Национална статистическа програма за 2017 г.;
2.4. Стратегия за развитие на националната статистическа програма в Р България 2013 -2017;
2.5. Отчет за изпълнение на НСП и за дейността на НСИ през 2016 г.;
2.6. Правилник за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.
2.7. Правилник за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели
      
3. Рубрики на интернет страница на НСИ (www.nsi.bg):
3.1. За потребителите
3.2. Статистически данни
 
Подрубрики:
Заявки за услуги
Удовлетвореност на потребителите
 
 
02.10.2017 г.                                      Председател на комисията:     П
                                                                                                    /Искра Георгиева/
 
 
Файл: