Ново председателско трио на Съвета на Европейския съюз: първо заседание на Работна група „Статистика“

На 19 юли 2017 г. в Брюксел, Белгия, ще се състои първото за Естонското председателство заседание на Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз, което е и първо за триото Естония – България - Австрия.

По време на заседанието ще се обсъжда предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегрираната статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011.

От страна на Националния статистически институт в заседанието ще участват председателят на НСИ Сергей Цветарски, който ще председателства Работна група „Статистика“ към Съвета по време на Българското председателство, заместник-председателят на НСИ Диана Янчева, определена за заместник-председател на Работна група „Статистика“, и Георги Пешев, главен експерт в отдел „Международно сътрудничество“ в НСИ.

Към пълния текст на предложението за регламент относно интегрираната статистика за земеделските стопанства: