Проект „Изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“

Националният статистически институт започна работа по проект „Изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 - 2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е с продължителност 30 месеца (декември 2015 - май 2018 г.) и общата му стойност е 750 979 лева.

Изграждането на информационната система за мониторинг на европейски и национални стратегии ще доведе до усъвършенстване на процесите по стратегическо планиране, мониторинг на изпълнението на национални и европейски стратегии и вземане на управленски решения за реализация на политики чрез разработване на статистическа рамка, процедури и система за събиране на информация. Наличието на публична информационна система ще позволи по-активно участие на гражданското общество и медиите в процесите по вземане на решения, като им предостави надежден и достъпен източник на статистическа информация.