Проект “Свързване на данни от бизнес демографията с данни за търговията чрез характеристиките на предприятията”

НСИ започна работа по пилотен проект „Свързване на данни от бизнес демографията с данни за търговията чрез характеристиките на предприятията”, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 06123.2016.001-2016.344.

Евростат, в тясно сътрудничество с националните статистически институти, е провел редица MDL проекти в предишни години в отговор на нуждите на потребителите за по-подробна и актуална информация за предприятията в ЕС. В същото време Евростат в сътрудничество с ОИСР и ИКЕ на ООН развива програма от индикатори за предприемачеството (EIP), която обхваща важни показатели на предприятията и тяхната икономическа ефективност, по-специално на малките и средни предприятия. По-конкретно, в контекста на тази програма, информацията за международната търговия със стоки извършена от новосъздадени предприятия е от голямо значение. Свързването на данни от бизнес демографията (BD) с данни от международната търговия със стоки по характеристики на предприятието (TEC) ще може да бъде извършено със наличните в НСИ статистически данни без допълнителна тежест за предприятията.

Основните цели на проекта са:

- Свързване на статистиката за бизнес демографията (БД) със статистически данни за международна търговия по характеристики на предприятието (ТХП), за да се получи информация за износ и внос на млади предприятия. Целта е да се изчислят индикатори за млади предприятия чрез програмата за показатели за предприемачество (EIP), показващи техните дялове в общия брой на търговски предприятия и стойности на вноса и износа на стоки от различни NACE агрегати на бизнес икономиката;

- Използване на други възможности за свързване на данните БД-ТХП за да се анализира съвкупността и дяловете на т.н. „газели“/бързо растящи предприятия, създадени до 5г вкл./ по наличните разбивки по NACE, продукти, страни-партньори и вид на търговеца;

- Връзка на гореспоменатите данни с данните от Бизнес регистъра (БР) и Структурна бизнес статистика (СБС), за да се добавят допълнителни характеристики, променливи и разбивки на наличните данни за изчисляването на показатели на икономическите резултати на младите износители и вносители в сравнение с други търговски и не търговски предприятия в СБС. Тук целта е също да се провери дали тези разбивки са възможни и на какви нива по NACE като част от производството на данни в СБС.

Както е споменато по-горе, от особено значение за оценка на политиката за МСП и търговията е поведението и икономическия успех на младите предприятия и тяхното участие в международната търговия.

Ето защо, този проект ще се фокусира специално върху данните за вноса и износа на младите предприятия.

Проектът е с продължителност 12 месеца и ще приключи през месец декември 2017 година.