ГОД на пенсионните фондове в PDF формат

Попълнени хартиени формуляри се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Те се подават заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на Годишния отчет за дейността на пенсионните фондове за 2016 година.

Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на пенсионните фондове през 2016 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на пенсионните фондове през 2016 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2016 година
2. Баланс към 31.12.2016 година
3. Отчет за доходите за 2016 година
4. Отчет за паричните потоци за 2016 година
5. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2016 година
6. Справка за брой членове, осигурителни вноски и осигурителни плащания към 31.12.2016 година