НСИ обучава статистици от Република Азербайджан в областта на статистиката на хората с увреждания по туининг проект

Националният статистически институт е домакин на четвъртото посещение с цел обучение на експерти от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан в рамките на туининг проекта AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“. Обучението е по Компонент 4 „Статистика на хората с увреждания“ на проекта и e с продължителност пет дни (17 - 21 октомври 2016 година). Мисията е на тема „Европейско изследване на здравето и социалната интеграция“.

Срещата бе открита от председателя на Националния статистически институт
г-н Сергей Цветарски, който е и младши ръководител на туининг проекта. Г-н Цветарски запозна накратко гостите с опита на НСИ в областта на демографската и социалната статистика и заедно с азербайджанските гости изрази убеждението, че посещението ще допринесе за реализирането на целите на проекта по този компонент.

Основната цел на визитата е статистиците от Република Азербайджан да се запознаят с методологията и инструментариума на хармонизираните изследвания за събиране и производство на статистически индикатори за хората с увреждания и методологията на изследванията на „социалния модел“ по отношение на лицата с увреждания. Програмата на обучението в ЦУ на НСИ включва следните основни теми:

- Европейско изследване на здравето и социалната интеграция;

- Преброяване на населението 2011 - българският опит в използването на преброяването като източник на данни за хората с увреждания;

- Заетост на хората с увреждания - допълнителен модул на Наблюдението на работната сила през 2011 година;

- Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - структура и използвани класификации.

В обучението ще вземе участие и представител на дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ в Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването. Ще бъде представена поддържаната в Центъра информационна система „Лица с трайно намалена работоспособност, вид и степен на увреждане“ като възможен административен източник на данни за хората с увреждания. От страна на НСИ участват експерти от дирекция „Демографска и социална статистика“ - отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“ и отдел „Статистика на условията на живот“, от отдел „Статистика на труда“ и отдел „Многосекторна и геостатистика“.

По време на визитата в България статистиците от Държавния статистически комитет ще се запознаят и с опита на ТСБ - Североизток в организирането и провеждането на извадкови изследвания в домакинствата и на допълнителния модул за заетостта на хората с увреждания в Наблюдението на работната сила на регионално ниво.

Туининг проект AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“ е със срок на изпълнение 24 месеца и е финансиран от Европейския съюз.