Формуляр "УЕ-Образование-1" - Отчет за училищата на 01.10.2017 година

Изследването на училищната мрежа се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2017 г. и в изпълнение на Регламент No 452/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот, действащата нормативна уредба на България в областта на образованието, Международната стандартна класификация на образованието (МСКО), - ревизия 2011 г. (ISCED 2011), и съпътстващите я методически ръководства. Изследването е изчерпателно, с годишна периодичност.

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляра, който можете да свалите от тук.

Пакетът съдържа формуляр, ръководство за въвеждане на данни и указания (Manual 2017.doc), инструкция за стартиране на електронния формуляр с макроси в различните версии на Excel (START_Excel.doc), Указания за настройки за използването на точка като десетичен знак вместо запетая (DECIMAL_NUMBERS.doc) При технически проблеми с попълване на електронния формуляр моля, свържете се с г-н Кирил Миланов, държавен експерт в отдел „Информационни системи и приложен софтуер” на тел. 02/9857 559, KMilanov@NSI.bg Попълнените файлове с данни изпращайте в срок до 28 октомври 2017 г. на съответното Териториално Статистическо бюро (ТСБ).

За повече информация може да се обръщате към експертите в ТСБ във вашата област или в НСИ към г-жа Вера Стефанова, младши експерт в отдел „Статистика на образованието и културата“, на тел. 02/9857 487, VStefanova@NSI.bg