Списание „Статистика”, бр. 3/2016

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 3 за 2016 г. на списание „Статистика” е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:
 
 Теория и методология на статистическите изучавания
 Статистически изследвания и анализи
 Информации, рецензии, консултации

В рубриката Теория и методология на статистическите изучавания е публикувана статията:

 Въздействието на големите данни (Big Data) върху официалната статистика: възможност или провокация - автори  д-р Богдан Богданов, заместник-председател на Националния статистически институт, и Галя Статева, Национален статистически институт, София

Настоящата статия е предназначена да запознае читателя с основните характеристики на големите данни (Big Data), тяхното дескриптивно представяне и възможностите за приложението им в производствения процес на официалната статистика. Разрастването на информационните технологии и потоци от данни следва да се разглежда по-скоро като необходимост от цялостна реформа, а не само като необходимост от разширяване на обхвата на официалната статистика. Поставя се акцент върху въпроса: каква трябва да бъде статистиката в съвременното информационно общество?

В статията се описва и връзката между глобализацията и Big Data, която по същество е взаимозависима. Бързото развитие на информационните технологии и създаването на огромни потоци от информация предопределят растежа на глобалната икономика. И обратното, глобалната икономика не може да се развива без информация, която направлява в необходимата посока пари, ресурси и работна сила. Направен е първи опит за SWOT анализ на големите данни, който обобщава накратко основните изводи по отношение на възможностите за тяхното използване.

Информацията в момента се създава непрекъснато, стихийно и в неструктурирана форма. Превръщането й в необходима, полезна, градивна и позитивна енергия и форма е задачата на статистиците и експертите по информационни технологии през XXI век.

В рубриката Статистически изследвания и анализи са включени статиите:

 Неформалното обучение като компонент от ученето през целия живот - статистически аспекти - автор проф. д-р Маргарита Атанасова, Университет за национално и световно стопанство - София

При съвременната динамика на социално-икономическото развитие конкурентоспособността зависи все повече от качествата на човешкия капитал и ученето през целия живот се утвърждава като приоритетна дейност, обхващаща както формалното образование и обучение, така и неформалното и самостоятелното учене. Една от водещите цели, посочени в Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 - 2020 година, е повишаване на участието на населението на 25 - 64 навършени години в образование и обучение от 1.5% през 2012 г. на повече от 5% през 2020 г. (4-седмичен референтен период).

Основен индикатор, чрез който се следи ежегодно напредъкът по тази цел, е показателят „Относителен дял на населението (на 25 - 64 навършени години), участващо в образование и обучениe“ (Наблюдение на работната сила), който според утвърдената методика на Евростат към настоящия момент обхваща както формалното, така и неформалното обучение. Основната цел на настоящото изследване е да се очертаят потенциални възможности за по-ясно представяне и разбиране на наблюдаваните форми на неформални обучения, което създава предпоставки за усъвършенстване на качествата на статистическата информация в тази област. Статията завършва с конкретни предложения за по-пълно обхващане на разнообразни форми на проведени неформални обучения чрез усъвършенстване на прилагания методологически инструментариум на Наблюдението на работната сила в България, вкл. и на основата на полезен чуждестранен опит на други европейски страни.

 Популярни заблуди при проверката на статистически хипотези - автор доц. д-р Маргарита Ламбова,  Икономически университет - Варна

Представени са разсъждения относно интерпретацията на резултатите от статистически тестове. Засегнати са проблемни моменти при вземането на решение за приемане или отхвърляне на дадено предположение, като акцентът се поставя, от една страна, върху логиката на т.нар. p-величина (p-value), а от друга, върху изчислимостта на сигурността, с която се приема дадена хипотеза.

В съответствие с поставената изследователска цел се разкриват основните заблуди по отношение на p-величината, зададена като показател за вземане на решение в статистическия софтуер, както и по отношение на вероятността, с която приетата хипотеза е вярна или невярна.

 Отвъд брутния вътрешен продукт - автор Валентин Чавдаров, Национален статистически институт - София

Статията разглежда недостатъците на БВП като обобщаващ измерител на икономическата активност. Част от недостатъците на БВП се дължат на разхлабените финансови регулации, както и на глобализацията на икономиката. Разхлабването на регулациите от Голямата депресия насам, както и дейностите на мултинационалните компании с цел минимизиране на дължимите данъци, изкривяват икономическата реалност и статистическите данни, които отразяват тази реалност.

Статията отразява мнението на автора и не ангажира Националния статистически институт.

 Анкетьорски център на Националния статистически институт - история, настояще и очаквано бъдеще - автор Деян Славов, ТСБ - Североизток, Национален статистически институт

Статията има за цел да покаже развитието на Подпомагащия център към ТСБ - Варна от неговото създаване по време на пробното преброяване на населението и жилищния фонд през 2010 г. до настоящата му функционалност като Анкетьорски център на Националния статистически институт. Разгледани са възможностите за неговото надграждане до информационна система, предназначена както за работата с респондентите, така и за организацията на дейността в териториалните статистически бюра. 

 Подобряване на ефективността на регионалната структура на Националния статистически институт в контекста на съвременните концепции за мениджмънт - част II - автор Светла Иванова, ТСБ - Югозапад, Национален статистически институт

Част ІІ. Някои управленски инструменти в помощ на повишаването на ефективността на териториалните статистически бюра (ТСБ) - системи за измерване на изпълнението чрез балансирани показатели и за управление на качеството

Както беше подчертано в първата  на статията  по тази тема (сп. „Статистика“, бр. 2/2016), ТСБ предлагат изключително благоприятна среда за заимстване на управленски инструменти от частния сектор, какъвто е и случаят с балансираната система от показатели за измерване на изпълнението. При прилагането й в ТСБ обаче следва да бъдат отчетени и някои особености, свързани с контекста на външните и вътрешните фактори на функциониране. Отделено е и място на начините за дефиниране на показателите, така че да дават ясна представа за ефективността, а не просто да представляват една съвкупност за резултатите от различните дейности и процеси. Представена е интеграцията на дейности и поддейности на производствените процеси в ТСБ по GSBPM с четирите универсални параметъра на управленските решения - вход, изход, резултат и въздействие.

Стъпвайки на принципите на  Кодекса на европейската статистическа практика, Тоталното управление на качеството (TQM), Рамката за оценка на качеството на данните (DQAF) и на набор от инструменти и процедури за осигуряване на качество, ТСБ може да изгради своя система за управление на качеството. Това е доказано чрез представеното съответствие на принципите от Кодекса на европейската статистическа практика с критериите на EFQM и с елементите на качеството от DQAF. Възможността за внедряване в ТСБ на собствен процес на вътрешен одит на качеството, който не е сертифициран, но е в съответствие с изискванията на ISO 9001, дава основание на ръководителите им да декларират, че в управляваното от тях ТСБ съществува добра система за управление на качеството. Адаптирането на критерии и подкритерии на CAF2013 и нейните принципи за целите на ТСБ осигурява на ръководителите на ТСБ удобен, модерен и неизискващ допълнителни финансови ресурси инструмент за самооценка и последващ бенчмаркинг.

В рубриката Информации, рецензии, консултации са представени информациите:  

 Участие в семинар на тема „Паритети на покупателната способност“ - автор Мартин Сомов, Национален статистически институт - София 

Целта на проведения семинар беше съвместното обсъждане на някои методологически въпроси и оценка на извършената работа, както и поставянето на следващите задачи.

Сред обсъдените теми се открояваха представянето на техническите средства за събиране на данни (презентации на Дания и Литва); ревизията на паритетите на покупателната способност (ППС) за периода 1995 - 2012 г. - доклад за напредъка (презентация на Евростат); новите моменти в организирането и ръководенето на работата по ППС от страна на ОИСР (презентация на ОИСР); телекомуникационните услуги - нови подходи (презентация на Координатора на потребителските наблюдения); въпросникът за сезонните стоки към наблюдението Е2015-1 „Храни, напитки и тютюн - резултати и оценка“ (презентация на Евростат); изчисляването на ППС чрез производствения метод - доклад за напредъка (презентация на Евростат); пространствените коефициенти (презентации на Франция, Норвегия и Германия).

В статията са включени и методологични бележки, обясняващи същността и целите на Програмата за европейски сравнения.               

 Сметки за физическите енергийни потоци - автор Ирина Денчева, Национален статистически институт - София

Настоящата информация цели да представи синтезиран преглед на един от модулите за европейските икономически сметки за околната среда - сметките за физическите енергийни потоци, или т.нар. енергийни сметки. Разработени за да допълнят и обогатят годишната енергийна статистика, енергийните сметки са описани посредством целите, същността, обхвата и характеристиките си. Посочени са основните различия с годишните енергийни баланси и таблиците с данни, изготвяни за Евростат. 

Годишен абонамент (4 броя): 24.00 лева. 
Цена за бр. 3/2016 (електронно издание): 6.00 лева. 
 
Изданието може да бъде закупено в: 
• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”, НСИ,
ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038. 
• Териториалните статистически бюра на НСИ. 
 
Заплащането се извършва: 
1. В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”, НСИ,
ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
2. По банков път 
Банкова сметка на НСИ: 
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01 
BIC: BNBGBGSD 
БНБ - СОФИЯ