Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през февруари 2017


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните
02 февруари 2017 г. Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство IV тримесечие 2016 г.
07 февруари 2017 г. Наблюдение на потребителите януари 2017 г.
08 февруари 2017 г. Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите декември 2016 г.
08 февруари 2017 г. Продажби на едро и дребно IV тримесечие 2016 г.
08 февруари 2017 г. Вътрешнообщностна търговия - Интрастат и стокообмен на Р България - предварителни данни ноември 2016 г.
09 февруари 2017 г. Търговия с трети страни - Екстрастат - предварителни данни декември 2016 г.
10 февруари 2017 г. Места за настаняване декември 2016 г.
10 февруари 2017 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради -предварителни данни IV тримесечие 2016 г.
14 февруари 2017 г. Наети лица и средна работна заплата IV тримесечие 2016 г.
14 февруари 2017 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - експресни оценки IV тримесечие 2016 г.
14 февруари 2017 г. Наблюдение на работната сила IV тримесечие 2016 г.
15 февруари 2017 г. Индекси на потребителските цени  - предварителни данни януари 2017 г.
16 февруари 2017 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата IV тримесечие 2016 г.
17 февруари 2017 г. Икономически сметки за селското стопанство 2016 г. - втора оценка
20 февруари 2017 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - предварителни данни IV тримесечие 2016 г.
22 февруари 2017 г. Наети лица и средна работна заплата - предварителни данни 2016 г.
23 февруари 2017 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи IV тримесечие 2016 г.
23 февруари 2017 г. Индекси на оборота в услугите IV тримесечие 2016 г.
24 февруари 2017 г. Места за настаняване годишни данни за 2016 г.
27 февруари 2017 г. Индекси на цените в селското стопанство IV тримесечие 2016 г.
27 февруари 2017 г. Индекси на цените в селското стопанство 2016 г.
27 февруари 2017 г. Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) IV тримесечие 2016 г.
28 февруари 2017 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността януари 2017 г.
28 февруари 2017 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България януари 2017 г.
28 февруари 2017 г. Производство и доставки на енергийни продукти декември 2016 г.
28 февруари 2017 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите февруари 2017 г.
28 февруари 2017 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" януари 2017 г.