Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през февруари 2018


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Начин на предоставяне
Интернет Прес-съобщение
02 февруари 2018 г. Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство IV тримесечие 2017 г.
07 февруари 2018 г. Наблюдение на потребителите януари 2018 г.
08 февруари 2018 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията декември 2017 г.
09 февруари 2018 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат и стокообмен на Р България - предварителни данни ноември 2017 г.
09 февруари 2018 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни декември 2017 г.
09 февруари 2018 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради -предварителни данни IV тримесечие 2017 г.
12 февруари 2018 г. Места за настаняване декември 2017 г.
13 февруари 2018 г. Наети лица и средна работна заплата IV тримесечие 2017 г.
14 февруари 2018 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - експресни оценки IV тримесечие 2017 г.
14 февруари 2018 г. Наблюдение на работната сила IV тримесечие 2017 г.
15 февруари 2018 г. Индекси на потребителските цени  - предварителни данни януари 2018 г.
15 февруари 2018 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата IV тримесечие 2017 г.
16 февруари 2018 г. Икономически сметки за селското стопанство 2017 г. - втора оценка
20 февруари 2018 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - предварителни данни IV тримесечие 2017 г.
22 февруари 2018 г. Наети лица и средна работна заплата - предварителни данни 2017 г.
23 февруари 2018 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи IV тримесечие 2017 г.
23 февруари 2018 г. Индекси на оборота в услугите IV тримесечие 2017 г.
23 февруари 2018 г. Места за настаняване годишни данни за 2017 г.
27 февруари 2018 г. Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) IV тримесечие 2017 г.
27 февруари 2018 г. Индекси на цените в селското стопанство IV тримесечие 2017 г.
годишни данни 2017 г.
27 февруари 2018 г. Цени на производител в селското стопанство IV тримесечие 2017 г.
годишни данни 2017 г.
27 февруари 2018 г. Цени на производител в горското стопанство IV тримесечие 2017 г.
годишни данни 2017 г.
28 февруари 2018 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността януари 2018 г.
28 февруари 2018 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България януари 2018 г.
28 февруари 2018 г. Производство и доставки на енергийни продукти декември 2017 г.
28 февруари 2018 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите февруари 2018 г.
28 февруари 2018 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" януари 2018 г.
28 февруари 2018 г. Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - окончателни данни 2016 г.