Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през януари 2018


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Начин на предоставяне
Интернет Прес-съобщение
03 януари 2018 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социално-осигурителни фондове" ноември 2017 г.
10 януари 2018 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията ноември 2017 г.
12 януари 2018 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни октомври 2017 г.
12 януари 2018 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни ноември 2017 г.
12 януари 2018 г. Места за настаняване ноември 2017 г.
12 януари 2018 г. Индекси на потребителските цени декември 2017 г.
26 януари 2018 г. БВП - регионално ниво 2016 г.
29 януари 2018 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България декември 2017 г.
29 януари 2018 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите януари 2018 г.
30 януари 2018 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността декември 2017 г.
30 януари 2018 г. Производство и доставки на енергийни продукти ноември 2017 г.
31 януари 2018 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социално-осигурителни фондове" декември 2017 г.
31 януари 2018 г. Удовлетвореност на потребителите от предоставените статистически информационни продукти и услуги 2017 г.