Годишни данни за необслужвани кредити


Динамичен ред: GFS_non-performing_loans.xls
НЕОБСЛУЖВАНИ ЗАЕМИ КЪМ СЕКТОР "ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ"
Дирекция "Макроикономическа статистика"
отдел "Финансови национални сметки"
Петър Каменов
Милена Георгиева
Началник отдел
Държавен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 516
+359 2 9857 708
 
Последно обновяване на данните: 31 октомври 2018 година
 
НомерПонятияОписание
1Описание на даннитеДанните за необслужваните заеми на всички сектори към сектор "Държавно управление" се получават от оборотните ведомости на бюджетните единици, както и подробна информация по отделни длъжници, получавана от Министерство на финансите.
2Използвани класификации• Система от национални  сметки 2008 (СНС 2008)
• Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСС 2010)
3ОбхватНа основание член 3(2) от Директива 2011/85 на ЕС  държавите-членки на ЕС следва да публикуват  годишни данни  за необслужваните заеми на всички сектори към сектор "Държавно управление" и неговите подсектори. Съгласно Системата от национални сметки (СНС) 2008 един заем е необслужван, когато плащането на лихва или главница по него е със закъснение над 90 дни. Съгласно ЕСС 2010  сектор "Държавно управление" се състои от три подсектора - подсектор "Централно държавно управление"; подсектор "Местно управление" и  подсектор "Социалноосигурителни фондове".
4Единици на измерванeмлн.лв.
% от БВП
5Период, за който се отнасят даннитегодишни данни
6Период, за който има налични данни2013 - 2017 г.
7Нормативни изисквания и правила (национални и Европейски)Директива 2011/85 на ЕС за бюджетните рамки на държавите-членки на ЕС;
Закон за публичните финанси на Р България
8Срокове на разпространение на информациятаОктомври 2017 г.
9Начини на разпространение на информацията• Интернет страница www.nsi.bg
10Методологични документи• Система от национални  сметки 2008 (СНС 2008)
• Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСС 2010)
11Източници на данниОсновни източници на данни за разработване на  данните  са:  
• оборотни ведомости на бюджетните единици                                                                         
• подробна информация  от Министерство на финансите по отделни длъжници.
12Честота на събиране на даннитегодишно
13Начин за събиране на даннитеИзчерпателно за всички единици

 

Страници