Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през декември 2018


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Начин на предоставяне
Интернет Прес-съобщение
03 декември 2018 г. Цени на производител в услугите ІІІ тримесечие 2018 г.
07 декември 2018 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) ІІІ тримесечие 2018 г.
07 декември 2018 г. Заетост и отработени човекочасове ІІІ тримесечие 2018 г.
07 декември 2018 г. Производителност на труда ІІІ тримесечие 2018 г.
07 декември 2018 г. Използване на ИКТ и е-търговия в предприятията 2018 г.
07 декември 2018 г. Използване на ИКТ в домакинствата и от лицата 2018 г.
10 декември 2018 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията октомври 2018 г.
11 декември 2018 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат и стокообмен на Р България - предварителни данни септември 2018 г.
11 декември 2018 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни октомври 2018 г.
12 декември 2018 г. Места за настаняване октомври 2018 г.
12 декември 2018 г. Индекси на потребителските цени ноември 2018 г.
14 декември 2018 г. Сателитни сметки за туризма 2016 г.
19 декември 2018 г. Икономически сметки за селското стопанство 2018 г. - първа оценка
20 декември 2018 г. Емисии на вредни вещества в атмосферата 2017 г.
20 декември 2018 г. Отпадъци (селскостопански, производствени, битови). Данъчни приходи и общински такси; приходи от такси за битови отпадъци; извършени разходи за битови отпадъци 2017 г.
20 декември 2018 г. Ведомствени наблюдения, свързани с околната среда 2017 г.
20 декември 2018 г. Разходи за опазване и възстановяване на околната среда 2017 г.
20 декември 2018 г. Движение на дълготрайните материални активи с екологично предназначение 2017 г.
20 декември 2018 г. Водопотребление, водоснабдяване и канализация 2017 г.
20 декември 2018 г. Производство на опаковани стоки и опаковки 2017 г.
20 декември 2018 г. Подземни запаси 2017 г.
21 декември 2018 г. Индекс на разходите за труд ІІІ тримесечие 2018 г.
21 декември 2018 г. Индекси на цени на износа и вноса - предварителни данни ІІІ тримесечие 2018 г.
28 декември 2018 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България ноември 2018 г.
28 декември 2018 г. Ключови показатели за България последни данни към
28 декември 2018 г.
28 декември 2018 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността ноември 2018 г.
28 декември 2018 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите декември 2018 г.
28 декември 2018 г. Производство и доставки на енергийни продукти октомври 2018 г.
28 декември 2018 г. Нефинансови сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" ІІІ тримесечие 2018 г.
28 декември 2018 г. Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" ІІІ тримесечие 2018 г.
28 декември 2018 г. Таблици "Ресурс - Използване" 2015 г.
28 декември 2018 г. Характеристика на състоянието на регионите 2017 г.
28 декември 2018 г. Основни показатели по стратегията "Европа 2020" последни данни към
28 декември 2017 г.
31 декември 2018 г. Индекси на цените на жилищата (HPI) ІІІ тримесечие 2018 г.