Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през юни 2018


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Начин на предоставяне
Интернет Прес-съобщение
01 юни 2018 г. Цени на производител в услугите I тримесечие 2018 г.
07 юни 2018 г. Заетост и отработени човекочасове І тримесечие 2018 г.
07 юни 2018 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) І тримесечие 2018 г.
07 юни 2018 г. Производителност на труда І тримесечие 2018 г.
08 юни 2018 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията април 2018 г.
08 юни 2018 г. Жилищен фонд 2017 г.
11 юни 2018 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат и стокообмен на Р България - предварителни данни март 2018 г.
11 юни 2018 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни април 2018 г.
12 юни 2018 г. Места за настаняване април 2018 г.
13 юни 2018 г. Индекси на потребителските цени май 2018 г.
15 юни 2018 г. Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения 2017 г.
20 юни 2018 г. Издателска дейност - годишни данни 2017 г.
22 юни 2018 г. Индекс на разходите за труд І тримесечие 2018 г.
22 юни 2018 г. Умирания по причини и смъртност по причини 2017 г.
26 юни 2018 г. Индекси на цени на износа и вноса - предварителни данни І тримесечие 2018 г.
27 юни 2018 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България май 2018 г.
29 юни 2018 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите юни 2018 г.
29 юни 2018 г. Производство и доставки на енергийни продукти април 2018 г.
29 юни 2018 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността май 2018 г.
29 юни 2018 г. Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" І тримесечие 2018 г.
29 юни 2018 г. Нефинансови национални сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" І тримесечие 2018 г.
29 юни 2018 г. Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност 2017 г.
29 юни 2018 г. Иновационни дейности 2016 г.
29 юни 2018 г. Индекси на цените на жилищата (HPI) І тримесечие 2018 г.