Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през май 2018


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Начин на предоставяне
Интернет Прес-съобщение
03 май 2018 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" март 2018 г.
03 май 2018 г. Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство І тримесечие 2018 г.
09 май 2018 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради - годишни данни 2017 г.
09 май 2018 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията март 2018 г.
09 май 2018 г. Наблюдение на потребителите април 2018 г.
11 май 2018 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат и стокообмен на Р България - предварителни данни февруари 2018 г.
11 май 2018 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни март 2018 г.
11 май 2018 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради -предварителни данни І тримесечие 2018 г.
11 май 2018 г. Места за настаняване март 2018 г.
11 май 2018 г. Таблици за смъртност за периода 2015 - 2017 г.
14 май 2018 г. Наети лица и средна работна заплата І тримесечие 2018 г.
15 май 2018 г. Индекси на потребителските цени април 2018 г.
15 май 2018 г. Наблюдение на работната сила І тримесечие 2018 г.
15 май 2017 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - експресни оценки І тримесечие 2018 г.
16 май 2018 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата І тримесечие 2018 г.
21 май 2018 г. Култура - читалищна дейност 2017 г.
22 май 2018 г. Култура - библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи 2017 г.
23 май 2018 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - предварителни данни І тримесечие 2018 г.
23 май 2018 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи I тримесечие 2018 г.
25 май 2018 г. Индекси на оборота в услугите I тримесечие 2018 г.
25 май 2018 г. Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) І тримесечие 2018 г.
29 май 2018 г. Индекси на цените в селското стопанство І тримесечие 2018 г.
29 май 2018 г. Цени на производител в селското стопанство I тримесечие 2018 г.
29 май 2018 г. Цени на производител в горското стопанство І тримесечие 2018 г.
29 май 2018 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България април 2018 г.
30 май 2018 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите май 2018 г.
30 май 2018 г. Републиканска пътна мрежа според класа на пътя и вида на настилката 2017 г.
30 май 2018 г. Железопътен транспорт - превозени товари и извършена работа от железопътния транспорт по видове товари според Единната класификация на товарите в транспорта; железопътни произшествия, убити и ранени по вид на произшествието - годишни данни 2017 г.
30 май 2018 г. Производство и доставки на енергийни продукти март 2018 г.
30 май 2018 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността април 2018 г.
31 май 2018 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" април 2018 г.